2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 07: Planificació i administració de xarxes

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: INTRODUCCIÓ A LES XARXES
Cisco
Accés a la pągina de l'acadčmia CISCO
Grups pels exąmens de CISCO
Documentació general
Generals
Model de xarxa TPC/IP
TCP/IP Guide
IANA
Documents RFC
Resolució DNS
http://www.tcpipguide.com/free/t_DNSNameResolutionProcess-2.htm
Exemple de registres DNS
Protocols de transport (TCP/UDP)
Ports TCP/UDP
Protocol TCP: Establiment i terminació de connexió. Control de flux
Diagrama d'estats de l'establiment i finalització d'una connexió via protocol TCP
Un altre diagrama d'estats de l'establiment i finalització d'una connexió via protocol TCP
Protocol de tres vies per l'establiment normal d'una connexió TCP
Establiment de connexió TCP i nśmero de seqüčncia
Finalització de connexió via TCP
Protocol IP
Espai d'adreces IPv4
Fragmentació i reunificació
Protocols d'Aplicació
Telnet: Connexió a un servidor SMTP i POP3
MTA, MUA i MDA
MTA, MUA i MDA (Ampliació)
Telnet: Connexió a un servidor web (HTTP)
DHCP discovery, offer, request i acknowledge
DHCP Header
Format d'un missatge DHCP
Protocol ICMP 
Protocol ICMP: Definició, caracterķstiques tčcniques i format del missatge
Parąmetres del protocol ICMP
Echo i Reply (ping)
Wireshark
Captura de missatges DHCP, HTTP i DNS
CSMA/CD
Diagrama de fluxe de CSMA/CD
Protocol PPP
http://www.indigoo.com/dox/itdp/09_Access/PPP.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/155/2/Capitulo%201.pdf
Adreces de xarxa especials
Adreēa de loopback
Adreces Link-Layer (Enllaē local)
Calculadora IP
http://www.vlsm-calc.net/
http://www.calculadora-redes.com/
http://www.calculadora-redes.com/ipv6.php
Exercicis
Exercicis de subxarxes
Exąmens
Orientacions per l'examen final del M07UF1
Examen Final del M07UF1 (2a convocatņria): Dimecres 14-6-2017 de 19.30H a 21.30H a l'aula 506

UF2: EXERCICIS GIMENO
Exercicis 2B
Exercici Taules d'encaminament estątiques-1
Solució de l'exercici de taules d'encaminament estątiques (1a part)
Exercici Taules d'encaminament estątiques-2


UF3: ADMINISTRACIÓ AVANĒADA DE XARXES
Grups de prąctiques i exąmens
Grups de prąctiques pel M07UF3
Orientacions per l'examen final de CISCO

Prąctiques
   
Prąctica 1
   
Prąctica 1a) VLANs i ports troncals de commutadors CISCO amb Packet Tracer
   
Prąctica 1b) Cņpia de seguretat de la configuració de dispositius CISCO via TFTP amb Packet Tracer
    Prąctica 1c) VLANs i ports troncals amb commutadors CISCO Catalyst 29690

Prąctica 2
   
Prąctica 2a) VTP amb Packet Tracer
   
Prąctica 2b) Redundąncia i protocol STP amb Packet Tracer

Prąctica 3
    Prąctica 3) Protocols d'encaminament dinąmic OSPF i RIPv2
    Solució m07uf3pr3 - RIPv2
   
Solució m07uf3pr3 - OSPF

Prąctica 4
    Prąctica 4a) Taules d'encaminament estątiques amb Packet Tracer
   
Prąctica 4b) Encaminament estątic utilitzant VLSM amb Packet Tracer
   
Prąctica 4c) Configuració inicial i de les interfķcies de xarxa d'un router cisco de la sčrie 2800
    
Prąctica 4d) Encaminament estątic utilitzant VLSM amb router cisco de la sčrie 2800

Exąmens