2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 07: Planificació i administració de xarxes

P
ROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: INTRODUCCIÓ A LES XARXES

Cisco

Accés a la pàgina de l'acadèmia CISCO
Indicacions sobre el capítol 3
Indicacions sobre el capítol 4
Indicacions sobre el capítol 10

Documentació

Model TCP/IPl

Model de xarxa TPC/IP
TCP/IP Guide
IANA
Documents RFC
Diagrama de la transició d'estats TCP
Establiment i finalització d'una sessió TCP
Registres DNS
Resolució DNS
 
 

Wireshark
Captura de missatges DHCP, HTTP i DNS
Captura de missatges SMTP
Captura de missatges HTTP bàsics
Captura de missatges ICMP
Captura de missatges POST i GET
Captures FTP
 

Captures SAMBA (NBNS, SAMBA, SAMBA2)

Subxarxes
Motius per treballar amb subxarxes
Càlculs de subxarxes amb les calculadores IP

Calculadora IP
Càlcul de subxarxes IPv4 - VLSM: https://subnettingpractice.com/vlsm.html
                                                             http://www.vlsmcalc.net/
Càlcul de subxarxes IPv4 - Tradicional : https://www.site24x7.com/tools/ipv4-subnetcalculator.html
Càlcul de subxarxes IPv6 : https://www.site24x7.com/tools/ipv6-subnetcalculator.html
                                                https://www.internex.at/de/toolbox/ipv6
Càlculs a partir d'una IPv4 i màscara d'ordinador: http://www.calculadora-redes.com/

Càlculs partir d'una IPv6 i màscara d'ordinador: http://www.calculadora-redes.com/ipv6.php
Caculadora de supernets (o supernetworks): http://subnet-calculator.org/supernets.php
Conversors: http://www.binaryhexconverter.com/

Exercicis
Exercici del capítol 3 de CISCO
Exercici 1 del capitol 9 de CISCO
Exercici 2 del capítol 9 de CISCO
Exercici 3 del capítol 9 de CISCO
Exercici del capítol 7 de CISCO
Exercici del capítol 6 de CISCO
Exercici del capítol 4 de CISCO
Exercicis de subxarxes (capítol 8 de CISCO)
Respostes dels exercicis de subxarxes
 

Ex
àmens
Orientacions per l'examen final de teoria i exercicis de la UF1
Posicions a l'aula B02 - Dijous 11/02/21
Orientacions per l'examen final del mòdul d'introducció a les xarxa de CISCO
Examen de 3a oportunitat - Conceptes a repassar - Document Finalitzat: 24-5-2021 a les 15.30

Notes
Notes del M07UF1

UF3: ADMINISTRACIÓ AVANÇADA DE XARXA

Grups de pràctiques
Grups de pràctiques del M07UF3

Pràctiques
Pràctica 1) Commutadors (Switch) Cisco Catalyst 2960: Reset. Configuració inicial.
Pràctica 2) VLAN i Ports troncals amb commutadors CISCO Catalyst 2960
Pràctica 3) Encaminadors (Routers) CISCO sèries 1800/2800: Reset. Configuració inicial. Configuració d'interfícies de xarxa
Pràctica 4a) Routers CISCO sèrie 2800. Encaminament estàtic VLSM
Pràctica 5) Configuració de protocols d'encaminament dinàmic ospf  d'àrea única

Exàmens
Grups per l'examen del M07UF3 - Horaris