MOTIUS DE TREBALLAR AMB DIVISIÓ DE XARXES EN SUBXARXES


MOTIUS DE DIVISIÓ EN SUBXARXES PER IPv4

1-
Disminució del trànsit de paquets i per tant dels paquets a processar per sw, gw i pc. Conseqüència:
    a) Disminueix els paquets a processar per commutadors, encaminadors, ordinadors i altres dispositius de xarxa
    a) Incrementa amplada banda disponible => Increment de la velocitat de la xarxa
    b) Incrementa rendiment dels equips (per exemple, del total de dades processades, quines són realment útils)
    d) Disminueix congestió (colls d'ampolla).
2- Control de trànsit entre subxarxes
    a) Incrementa seguretat
    b) Enrutar més eficientment
3- Permet la jerarquització de les xarxes, i per tant enrutar més eficientment
4- Millora l'escalabilitat i el control de com augmenta la mida de la xarxa (físicament i en equipament)
5- Millora l'organització (divisió entre departaments, o per edificis, o per pisos,per serveis que s'ofereixen, per equips als quals es pot accedir......)
6- Facilita l'administració de la xarxa (assignació d'IP, evitar duplicacions, incrementar o disminuir fàcilment la mida,jerarquització ...)
7- Facilita la resolució de problemes
8- Conservació d'IPs que és un recurs escàs


MOTIUS DE DIVISIÓ EN SUBXARXES PER IPv6


1-
Els mateixos que per IPv4 amb l'excepció de la conservació de les IPs que per IPv6 no és un problema.