VLANs I PORTS TRONCALS AMB COMMUTADORS CISCO CATALYST 2960

1- CONFIGURACIÓ INICIAL I VLANs DELS COMMUTADORS

1.1.- Fes un reset del teu Switch.
1.2.- Configura el teu commutador amb el nom CommutadorX (a on X és el teu número de Commutador).
1.3.- Banner: "Benvinguts al CommutadorX" (a on X és el teu número de Commutador).
1.4.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
1.5.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
1.6.- Configura la contrasenya d'accés via Telnet 0 a 15. La contraseya serà fjeclot.
1.7.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
1.8.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/9 a VLAN2.
1.9.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
1.10.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
1.11.- Fes que el port GigabitEthernet0/1 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
1.12.- Fes que el port GigabitEthernet0/2 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
1.13.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
1.14.- Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

2-
CONNEXIÓ DELS EQUIPS I PORT TRONCALS
2.1.- Connecta els ports troncals
GigabitEthernet0/1 i GigabitEthernet0/1 dels commutadors Commutador0 i Commutador1.
2.2.- Connecta els ports troncals GigabitEthernet0/2 i GigabitEthernet0/1 dels commutadors Commutador1 i Commutador2.
2.3.- Connecta els ports troncals GigabitEthernet0/2 i GigabitEthernet0/1 dels commutadors Commutador2 i Commutador3.
2.4.- Connecta els ports troncals GigabitEthernet0/2 i GigabitEthernet0/1 dels commutadors Commutador3 i Commutador4.
2.5.- Assigna als ordinadors PC01 a PC42 les adreces IP i màscares indicades a l'esquema.
2.5.- Connecta PC01 a FastEthernet0/3 del Commutador0.
2.6.- Connecta PC02 a FastEthernet0/10 del Commutador0.
2.7.- Connecta PC11 a FastEthernet0/3 del Commutador1.
2.8.- Connecta PC12 a FastEthernet0/10 del Commutador1.
2.9.- Connecta PC21 a FastEthernet0/3 del Commutador2.
2.10.- Connecta PC22 a FastEthernet0/10 del Commutador2.
2.11.- Connecta PC31 a FastEthernet0/3 del Commutador3.
2.12.- Connecta PC32 a FastEthernet0/10 del Commutador3.
2.13.- Connecta PC41 a FastEthernet0/3 del Commutador4.
2.14.- Connecta PC42 a FastEthernet0/10 del Commutador4.

3- COMPROVACIÓ DE LA PRÀCTICA 1b

Commutador0
3.1- Mostra les VLAN i els seus ports FastEthernet
3.2- Mostra els ports troncals i el seu estat
3.3- Mostra la configuració de xarxa de PC01 i PC02
3.4- Comprova que pots fer un ping de PC01 a  PC11 i  PC21
3.5-
Comprova que NO pots fer un ping de PC01  a PC02 i  PC12

Commutador1
3.6- Mostra les VLAN i els seus ports FastEthernet
3.7- Mostra els ports troncals i el seu estat
3.8- Mostra la configuració de xarxa de PC11 i PC12
3.9- Comprova que pots fer un ping de PC11 a  P21 i  PC31
3.10-
Comprova que NO pots fer un ping de PC11  a PC12 i  PC22

Commutador2
3.11- Mostra les VLAN i els seus ports FastEthernet
3.12- Mostra els ports troncals i el seu estat
3.13- Mostra la configuració de xarxa de PC21 i PC22
3.14- Comprova que pots fer un ping de PC21 a  PC31 i  PC41
3.15-
Comprova que NO pots fer un ping de PC21  a PC22 i  PC32

Commutador3
3.16- Mostra les VLAN i els seus ports FastEthernet
3.17- Mostra els ports troncals i el seu estat
3.18- Mostra la configuració de xarxa de PC31 i PC32
3.19- Comprova que pots fer un ping de PC31 a  PC41 i  PC01
3.20-
Comprova que NO pots fer un ping de PC31  a PC32 i  PC42

Commutador5
3.21- Mostra les VLAN i els seus ports FastEthernet
3.22- Mostra els ports troncals i el seu estat
3.23- Mostra la configuració de xarxa de PC41 i PC42
3.24- Comprova que pots fer un ping de PC41 a  PC01 i  PC11
3.25-
Comprova que NO pots fer un ping de PC41  a PC42 i  PC02

4- ESQUEMA DE XARXA DE LA PRÀCTICA 1b5- DOCUMENTACIÓ DE LA PRÀCTICA 1b

a)
Conceptes de VLANS

b)
Diagrama d'una VLAN

d) Pagina web oficial de Cisco Catalyst 2960 Series Switch
e) Configuració de VLANs i ports troncals de  Switches Cisco Catalyst 2960:
f) RESET de Cisco Catalyst Series Switch