PRĄCTICA 4b) ROUTERS CISCO SČRIE 2800: CONFIGURACIÓ INICIAL i ENCAMINAMENT ESTĄTIC VLSM

1- Configuració inicial dels router
1.1- Fes un reset del teu router
1.2- Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu nśmero de Router d'acord amb la prąctica).
1.3- Banner: "Benvingut al RouterX"
(a on X és el teu nśmero de Router d'acord amb la prąctica)
1.4- Configura  la contrasenya encriptada necessąria per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serą fjeclot.
1.5- Configura  la contrasenya necessąria per accedir des de consola. La contraseya serą clotfje.
1.6- Configura la contrasenya per accedir via telnet. La contrasenya serą: fjeclot.
1.7- Copia running-config a startup-config.
 
2- Configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors
2.1- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema de la prąctica m07uf3pr4a. Has de tenir en compte que:
     a) Pel cącul de les IP s'haurą d'utilitzar el mčtode VLSM.
     b)  Entre tots, us heu de posar d'acord en quina serą la  xarxa assignada a cada grup
     c) Cada grup és reponsable de la configuració dels seu ordinadors i el router de la seva xarxa.
     d) Compte de no oblidar que algunes interfķcies serial són DCE i altres DTE. Compte també amb la numeració de les interfķcies al teu router.
2.2- Comprova que pots fer ping entre els routers adjacents al teu. Comprova que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.
2.3- Copia running-config a startup-config.

3- Configuració de les taules d'encaminament dels routers

3.1- Configura la taula d'encaminament del teu router de manera que pugui encaminar els paquets que li arribin de la manera adequada perque puguin arribar a la seva destinació.
3.2- Assegurat que l'enrutament estą habilitat. Executa ip routing dins del mode de configuració global.
3.3- Copia running-config a startup-config.


4- Comprovacions
prąctiques

Xarxa 1
4.1- PC0 i PC1 connectats i correctament configurats.
4.2- SWITCH
4.3- Ping des de PC0 a PC2
4.4- Ping des de PC0 a PC3
4.5- Visualització de la taula encaminanent

Xarxa 2
4.6- PC2 connectats i correctament configurat.
4.7- Ping des de PC2 a PC3
4.8- Ping des de PC2 a PC4
4.9- Visualització de la taula encaminanent

Xarxa 3
4.10- PC3 connectat i correctament configurat.
4.11- Ping des de PC3 a PC4
4.12- Ping des de PC3 a PC5
4.13- Visualització de la taula encaminanent

Xarxa 4
4.14- PC4 connectats i correctament configurat.
4.15- Ping des de PC4 a PC5
4.16- Ping des de PC4 a PC1
4.17- Visualització de la taula encaminanent

Xarxa 5
4.18- PC5 i PC6 connectats i correctament configurats.
4.19- SWITCH
4.20- Ping des de PC6 a PC1
4.21- Ping des de PC6 a PC2
4.22- Visualització de la taula encaminanent

5- Documentació
a) Fer un reset del Router: http://www.collados.org/asix2/m07/uf2/m07uf2pr3b.html
b) Calculadora VLSM: http://www.vlsmcalc.net/