PRĄCTICA 4a) ENCAMINAMENT ESTĄTIC UTILITZANT VLSM I  ROUTERS CISCO SČRIE 2800 AMB PACKET TRACER
1- Configuració inicial dels router
1.1- Descarrega el packet tracer de la prąctica des d'aquest enllaē.
1.2- Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu nśmero de grup).
1.3- Configura  la contrasenya encriptada necessąria per accedir al mode privilegiat. La contraseya serą fjeclot.
 
2- Configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors
2.1- S'ha de crear la xarxa que es pot veure a l'esquema que es troba al final de l'enunciat.
2.2- Pel cącul de les IP s'haurą d'utilitzar el mčtode VLSM.
2.3- La s0/3/0 de Router1 serą DCE a 64000 bps. La s0/3/0 de Router2 serą DTE
2.4-
La s0/3/1 de Router2 serą DCE a 64000 bps. La s0/3/0 de Router3 serą DTE

3- Comprovacions inicials
3.1- Comprova que es pot fer ping entre els routers adjacents.
3.2  Comprova que els ordinadors d'una mateixa xarxa es poden fer pings
3.3- Comprova que es pot fer ping entre els ordinadors i el seu router de la seva xarxa.

4- Configuració de les taules d'encaminament dels routers
4.1- Configura la taula d'encaminament del teu router de manera que pugui encaminar els paquets que li arribin de la manera adequada perque puguin arribar a la seva destinació.
4.2- Assegurat que l'enrutament estą habilitat. Executa ip routing dins del mode de configuració global.

5- Comprovacions
5.1- Ping des de PC0 a PC2          
5.2- Ping des de PC1 a PC5   
5.3- Ping des de PC2 a PC1
5.4- Ping des de PC3 a PC4
5.5- Ping des de PC4 a PC0
5.6- Ping des de PC5 a PC3