2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP
1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
    Llistat d'esquemes URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty de Windows per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP i també  HTTP Tutorial
6- Headers HTTP de MDN Web Docs (mozilla)
7- Captura d'un intercanvi senzill de missatges HTTP amb wireshark
8- Resum de les característiques dels principals mètodes HTTP
9- PUT vs POST
10- Resum dels status code de resposta
11- Captura amb wireshark de POST i GET
12- Exemple amb PHP i HTML de funcionament de POST i GET
13- Descarrega el codi de l'exemple anterior
14- Documents RFC per la pràctica 1
15- Documentació sobre els headers estudiats a la pràctica 1

Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició d'aplicació web
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
4- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
5- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-III

Pràctiques

Pràctica 1) Breu estudi del protocol HTTP

Exàmens

Unitats Formatives 23: Servidor d'aplicacions web. Desplegament d'aplicacions web

Seminari


Projecte

Examen


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació sobre control de versions i Git

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)
7- Introduction to Git with Scott Chacon of GitHub

Documentació sobre integració continua
1- Integració continua - I
2- Integració continua - II

Pràctiques
Pràctica 1) Github: servei web d'hospedatge de projectes utilitzant el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments del funcionament del sistema de control de versions (SCV) Git. Ordres bàsiques del sistema control de versions amb Git.

Examen