2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web


PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 9.5 de GNU/Linux sobre màquina virtual amb Oracle VirtualBox

Aplicació web
1- Definició

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP
6- Resum de les característiques dels principals mètodes HTTP
7- PUT vs POST

Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
4- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

1- Estudi del protocol HTTP

Exàmens


Unitat Formativa 2: Servidor d'aplicacions web

Documentació


Pràctiques

Exàmens


Unitat Formativa 3: Servidor d'aplicacions web

Documentació i projecte PBL


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)
7-Integració continua -I
8-Integració conitnua-II


Pràctiques

Pràctica 1a) Servei web d'hospedatge de projectes Bitbucket per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 1b) Servei web d'hospedatge de projectes Github per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments bàsics de funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres bàsiques per gestionar el SCV Git

Exàmens