2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web


PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 9.5 de GNU/Linux sobre mà quina virtual amb Oracle VirtualBox

Aplicació web
1- Definició

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP
6- Resum de les característiques dels principals mètodes HTTP
7- PUT vs POST
8- Documents RFC per la pràctica 1

Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
4- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

Pràctica 1) Estudi del protocol HTTP
Respostes de la pràctica 1
Pràctica 2) Iniciació a Apache2
Pràctica 3a) Contenidor web Apache Tomcat 8
Pràctica 3b) Servidor d'aplicacions web Payara 5
Pràctica 4a) Llocs virtuals (Virtualhosts)
Pràctica 4b) Autenticació i encriptació amb HTTPS
Pràctica 5) Transferència de fitxers i execució remota d'ordres 

Exàmens


Unitat Formativa 2: Servidor d'aplicacions web

Documentació
Documentació sobre servidor d'plicacions - I
Documentació sobre servidor d'plicacions - II
Què és un servidor d'aplicacions?  (youtube)
Què és Zend Server? (youtube)


Pràctiques
Pràctica 1) Servidor d'aplicacions PHP Zend Server. IDE Zend Studio. Desplegament en el núvol amb Heroku
Pràctica 2) Contenidor web Tomcat. Servidor d'aplicacions Payara

Exàmens


Unitat Formativa 3: Servidor d'aplicacions web

Documentació i projecte PBL
PBL1: Desenvolupament i desplegament d'una aplicacions web per accés a un directori LDAP
Funcionament del projecte - part 1
Funcionament del projecte - part 2
Funcionament del projecte - part 3
Funcionament del projecte - part 4

Exàmens


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)
7-Integració continua -I
8-Integració conitnua-II


Pràctiques

Pràctica 1a) Servei web d'hospedatge de projectes Bitbucket per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 1b) Servei web d'hospedatge de projectes Github per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments bàsics de funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres bàsiques per gestionar el SCV Git
Pràctica 3a) Treballant amb branques del sistema de control de versions Git
Pràctica 3b) Resolució de conflictes entre branques del sistema de control de versions Git
Pràctica 3c) Modificant commits i fitxers del directori de treball. Observant diferències.
Pràctica 4) Integració continua amb Jenkins

Exàmens