2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP
1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty de Windows per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP
6- Captura d'un intercanvi senzill de missatges HTTP amb wireshark
7- Resum de les característiques dels principals mètodes HTTP
8- PUT vs POST
9- Captura amb wireshark de POST i GET
10- Exemple amb PHP i HTML de funcionament de POST i GET
11- Descarrega el codi de l'exemple anterior
12- Documents RFC per la pràctica 1

Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició d'aplicació web
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
4- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
5- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

Pràctica 1) Estudi del protocol HTTP
Pràctica 1) Respostes de l'estudi del protocol HTTP
Pràctica 2) Iniciació a Apache2 i Vagrant
Pràctica 3a) Docker containers. Contenidor web Apache Tomcat 9
Pràctica 3b) Docker containers. Servidor d'aplicacions Zend Server 2019.0.5  /  cookies-1.0.0.zpk
Pràctica 4) Llocs web segur. Autenticació i encriptació amb HTTPS
Pràctica 5) Transferència de fitxers i execució remota d'ordres

Exàmens
Llocs per l'examen del M08UF1


Unitat Formativa 23: Servidor d'aplicacions web. Desplegament d'aplicacions web

Seminari, instal·lacions, proves, monitorització, enunciat i rúbrica
Seminari
Instal·lació del sistema operatitu Debian Linux,  Zend Server i openLDAP
Desenvolupament d'aplicacions de prova
Monitorització
Enunciat del projecte i rúbrica


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació sobre control de versions i Git

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)

Documentació sobre integració continua
1- Document 1 sobre IC
2- Document 2 sobre IC

Pràctiques

Pràctica 1) Github: servei web d'hospedatge de projectes utilitzant el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments del funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres per gestionar Git
Pràctica 3a) Treballant amb branques del sistema de control de versions Git
Pràctica 3b) Modificant el directori de treball, l'àrea de preparacií i els commits realitzats. Treballant amb diferències
Pràctica 3c) Resolució de conflictes entre branques del sistema de control de versions GIT
Pràctica 4) Integració continua (IC) amb Jenkins

Exàmens
Llocs per l'examen del M08UF4