2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web


PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 9.1 de GNU/Linux sobre màquina virtual amb Oracle VirtualBox

Aplicació web
1- Definició

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP


Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
4- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

Pràctica 1: Protocol HTTP
Pràctica 2: Instal·lació, control i configuració d'Apache2. Estructura de fitxers i directoris
Pràctica 3a: Apache Tomcat
Pràctica 3b: WildFly i GlassFish

Pràctica 4a: Llocs virtuals (Virtualhosts)

Pràctica 4b: Autenticació i encriptació amb HTTPS
Pràctica 4c: Mecanismes d'autenticació i autorització. Realms.
Pràctica 5: Servei de transferència de fitxers i execució remota d'ordres

Exàmens
Grups per l'examen final del M08UF1

Unitat Formativa 2: Servidor d'aplicacions web

Documentació


Pràctiques
Pràctica 1: Servidor d'apliacions PHP Zend Server
Pràctica 2: Creació de paquets zpk amb Zend Studio
Pràctica 3: Deplegament d'aplicacions en el núvol. Treballant amb Heroku
Pràctica 4: Monitoritzant aplicacions desplegades sobre Zend Server. Desplegament des de l'IDE Zend Studio

Exàmens
Examen  del M08UF2
Unitat Formativa 3: Servidor d'aplicacions web

Documentació i projecte
PBL1: Desenvolupament i desplegament d'una aplicacions web per accés a un directori LDAP
Funcionament del projecte - part 1
Funcionament del projecte - part 2
Funcionament del projecte - part 3
Funcionament del projecte - part 4


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)
7-Integració continua -I
8-Integració conitnua-II


Pràctiques

Pràctica 1a) Servei web d'hospedatge de projectes Bitbucket per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 1b) Servei web d'hospedatge de projectes Github per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments bàsics de funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres oer gestionar el SCV Git
Pràctica 3a) Treballant amb branques del SCV Git des de l'interpret d'ordres
Pràctica 3b) Git: Resolució de conflictes entre branques des de l'interpret d'ordres
Pràctica 3c) Git: Modificacions del directori de treball, àrea de preparació i commits. Treballant amb diferències
Pràctica 4) Integració continua amb Jenkins

Exàmens
Examen final del M08UF4