2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP
1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
    Llistat d'esquemes URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty de Windows per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP i també  HTTP Tutorial
6- Headers HTTP de MDN Web Docs (mozilla)
7- Captura d'un intercanvi senzill de missatges HTTP amb wireshark
8- Resum de les característiques dels principals mètodes HTTP
9- PUT vs POST
10- Resum dels status code de resposta
11- Captura amb wireshark de POST i GET
12- Exemple amb PHP i HTML de funcionament de POST i GET
13- Descarrega el codi de l'exemple anterior
14- Documents RFC per la pràctica 1
15- Documentació sobre els headers estudiats a la pràctica 1

Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició d'aplicació web
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
4- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
5- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-III
6- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

Pràctica 1) Breu estudi del protocol HTTP
Pràctica 1) Respostes a l'estudi sobre el protocol HTTP
Pràctica 2) Servei web amb Apache2. Vagrant
Pràctica 3) Servidor d'aplicacions. Zend Server. Vagrant. Docker
Pràctica 4) Servei web segur amb Apache2
Pràctica 5) Transferència de fitxers i execució remota amb SSH i SFTP

Exàmens
Examen Pràctica 1 del M08UF1: HTTP
Llocs per l'examen del M08UF1

Unitats Formatives 23: Servidor d'aplicacions web. Desplegament d'aplicacions web

Seminari

Seminari sobre Zend Server, bases de dades LDAP i el framework Laminas

Tutorials
Instal·lació del sistema,  openLDAP, Zend Server i Zend Studio . Proves de funcionament
Desenvolupament d'aplicacions de prova. Treballant amb el framework Laminas
Monitorització i Logs de Zend Server i les aplicacions


Projecte
Enunciat del projecte i rúbrica


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació sobre control de versions i Git

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6- Guia visual de funcionament de Git (molt visual i interessant!!!!!)
7- Introduction to Git with Scott Chacon of GitHub

Documentació sobre integració continua
1- Integració continua - I
2- Integració continua - II

Pràctiques

Pràctica 1) Github: servei web d'hospedatge de projectes utilitzant el sistema de control de versions Git
Pràctica 2) Fonaments del funcionament del sistema de control de versions (SCV) Git. Ordres per gestionar el SCV Git.
Pràctica 3a) Treballant amb branques del sistema de control de version Git
Pràctica 3b) Sincronitzant els dipòsits locals i remots
Pràctica 3c) Resolució de conflictes entre branques del sistema de control de versions Git
Pràctica 4) Integració Continua amb Jenkins

Exàmen