2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web


PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers

Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 9.1 de GNU/Linux sobre màquina virtual amb Oracle VirtualBox

Aplicació web
1- Definició

Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Treballant amb putty per estudiar el protocol HTTP
5- Protocol HTTP


Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplic
acions
1- Arquitectura Web
2- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
4- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions

Pràctiques

Pràctica 1: Protocol HTTP
Pràctica 2: Instal·lació, control i configuració d'Apache2. Estructura de fitxers i directoris
Pràctica 4a: Llocs virtuals (Virtualhosts)

Exàmens
Examen validador de la pràctica 1 (protocol HTTP) - Part pràctica

Unitat Formativa 2: Servidor d'aplicacions web

Documentació


Pràctiques

Exàmens


Unitat Formativa 3: Servidor d'aplicacions web

Documentació

Projecte


Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació

Documentació

1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6-Integració continua -I
7-Integració conitnua-II


Pràctiques

Pràctica 1a: Servei web d'hospedatge de projectes Bitbucket per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 1b: Servei web d'hospedatge de projectes Github per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 2: Fonaments bàsics de funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres oer gestionar el SCV Git
Pràctica 3a: Treballant amb branques del SCV Git des de l'interpret d'ordres

Exàmens