2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 7 - Desenvolupament web en entorn servidor

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 1: Programació web en entorn servidor

Documentació
Instal·lació de Linux Debian 10.1
Documentació bàsica del M07UF1

Sessions de treball
Sessió a l'aula - 1 (20-9-19): Formularis-I. Estructures condicionals if i switch..case
Sessió a l'aula - 2 (25-9-19): Formularis-II. Estructures iteratives while, do..while, for i foreach. Ordre break. Mostrant errors de codi en el navegador
Sessió a l'aula - 3 (27-9-19): Més exemples de foreach. Exemples de diversos tipus de formularis típics
Sessió a l'aula - 4 (2-10-19): Arrays multidimensionals. Funcions. Pas de paràmtres
Sessió a l'aula - 5 (4-10-19): Referències
Sessió a l'aula - 6 (9-10-19 i 11-10-19): Recursivitat. Variables i Tipus. Cookies. Accés a fitxers
Sessió a l'aula - 7 (16-10-19 i 23-10-19): Sessions
Sessió a l'aula - 8 (25-10-19 i 30-10-19): Programació orientada a objectes
Sessió a l'aula - 9 (6-11-19): Headers i output buffering

Exercicis
Exercicis de PHP

Projecte

Projecte PHP del M07UF1
Grups per la realitazació del projecte

Exa
men


UNITAT FORMATIVA 3: Tènciques d'accés a dades

Documentació

Sessions de treaball

Exercicis

Projecte


Exa
men