2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 7 - Desenvolupament web en entorn servidor

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 1: Programació web en entorn servidor

Documentació
Instal·lació de Linux Debian 12.1.0
Documentació bàsica del M07UF1

Exemples
1- Exemple de treball amb arrays associatius i foreach
2- Exemples de formularis i mètodes
3- Exemples de formulari que crida a codi PHP en el mateix fitxer. Utilització de la funció header
4- Exemple d'utilització del mètode DELETE amb Ajax
5-
Exemples de pas de paràmetres a funcions
6-
Funcions amb longitud variable de les dades passades com a paràmetre. Funcions variables
7- Més exemples de funcions
8- Exemples d'utilització d'arrays
9- Exemple de manipulació de fitxers - I
10-
Exemple de manipulació de fitxers - II (gestió d'usuaris d'una aplicació amb fitxers de texte)
11- Exemple de treball amb sessions
12- Variables de sessió
13- Expiració de sessions
14- Exemples de funció header() i buffering
15- Exemples de classes i objectes
16- Exemples de namespace i use
17- Exemples de treball amb Dompdf
18- Exemples de treball amb contrasenyes

Sessions de treball a l'aula
Sessió 1: Formularis - I. Estructures condicionals
Sessió 2: Formularis - II. Estructures iteratives. Servidor interpret PHP. Monstrant errors de PHP en el navegador
Sessió 3: Formularis diversos
Sessió 4: Arrays indexats i associatius
Sessió 5: Variables. Tipus de variables. Operadors


Temari

1- Arrays associatius: Sessió 4
2- Arrays indexats:
Sessió 4
3- Contrasenyes segures i emmagatzemades de manera segura:
4- Cookies:
5- Composer:
6- Dockers:
7- Dompdf:
8- Estructures de control condicionals: Sessió 1
9- Estructures de control iteratives: Sessió 2
10- Fitxers:
11- Formularis: Sessió1, Sessió2, Sessió 3
12- Frameworks:
13- Funcions:
14- Headers:
15- Iniciació al patró de programació MVC (Model-Vista-Controlador):
15- Operadors:
Sessió 5 i Documentació bàsica pàgines 9 a 12
16- PHP Mailer:
17- Programació orientada a objectes:
18- Sessions d'usuari:
19- Variables i tipus. Casting i parsing: Sessió 5
i Documentació bàsica pàgines 9 a 12

Temari annex

1- Visualització d'errors en el navegador: Sessió 2
2- Iniciant un servidor amb l'interpret de PHP: Sessió 2
3- Multiples frameworks:

Exercicis

Bloc 1 d'exercicis

Projecte

Exa
men


UNITAT FORMATIVA 3: Tènciques d'accés a dades

Documentació

Exerci
cis

Sessions de treball Part I - MySQLi, PDO, scripts SQL

Sessions de treball Part 2 - Laravel

Projecte

Exà
mens