2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 7 - Desenvolupament web en entorn servidor

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 1: Programació web en entorn servidor

Documentació
Instal·lació de Linux Debian 10.5
Documentació bàsica del M07UF1
Documentació sobre sessions
Instal·lació d'un servidor de correu postfix

Sessions de treball
Sessió a l'aula - 1 (28-9-20): Formularis-I. Estructures condicionals if i switch..case
Sessió a l'aula - 2 (5-10-20): Formularis-II. Estructures iteratives while, do..while, for i foreach. Ordre break. Mostrant codis d'error en el navegador.
Sessió a l'aula - 3 (5-10-20): Més exemples de foreach. Exemples de diversos tipus de formularis típics
Sessió a l'aula - 4 (6-10-20): Arrays multiples. Funcions. Pas de paràmetres a funcions. Funcions amb quantitat d'arguments variables. Funcions variables
Sessió a l'aula - 5 (13-10-20): Tipus de variables. Noms de variable. Operadors aritmètics, assignació, comparació, lògics i concatenació de cadenes
Sessió a l'aula - 6 (19-10-20): Recursivitat. Funcions i tipus estrictes. Variables globals. Variables estàtiques. Funcions bàsiques amb fitxers. Cookies
Sessió a l'aula - 7 (26-10-20): Sessions
Sessió a l'aula - 8 (27-10-20): POO (Part 1)
Sessió a l'aula - 9 (2-11-20): POO (Part 2). Headers

Index
1- Formularis --> Sessions 1 a 3
2- Estructures condicionals --> Sessió 1
3- Estructures iteratives --> Sessió 2
4- Estructura foreach --> Sessió 2 i 3
5- Arrays --> Sessions 2, 3 i 4
6- Funcions --> 4 i 6
7- Tipus i variables --> Sessió 5 i 6 (veure també documentació bàsica)
8- Operadors --> Sessió 5
(veure també documentació bàsica)
9- Recursivitat --> Sessió 6
10- Cookies --> Sessió 6
11- Sessions --> Sessió 7 (veure també documentació sobre sessions)
12- POO --> Sessions 8 i 9 
13- Treballant amb headers --> Sessió 9
14- Configurant el navegador per mostrar errors --> Sessió 2
15- Configuració de l'entorn de treball --> Documentació bàsica. Apartats 3,4 i 5

Exercicis
Exercicis de PHP
Unes solucions dels exercicis

Projecte
Enunciat del projecte
Grups del projecte
Control d'estat del projecte
Mètode DELETE amb AJAX

Exa
men
Enunciat de l'examen del M07UF1
Videos de demostració de funcionament dels exercicis de l'examen

Examen - 2a oportunitat
Enunciat de l'examen del M07UF1 - 2a oportunitat


UNITAT FORMATIVA 3: Tènciques d'accés a dades

Documentació
Introducció a l'accés a bases de dades (Sergi Grau)
API MySQL original (Sergi Grau)
API MySQL millorada - MySQLi (Sergi Grau)
Extensió PDO (Sergi Grau)
Recordatori sobre bases de dades MySQL
Conceptes de PHP i MySQL


Exerci
cis
Exercicis de PHP i MySQL 

Sessions de treball
Sessió 1 (11-1-21): Treballant amb bases de dades. Arrays associatius. Llegint amb SELECTE totes les dades d'una BD amb MySQLi i PDO
Sessió 2 (15-1-21):  Creant i esborrant taules amb CREATE i DROP . Creant, esborrant i modificant registres amb INSERT, DROP i UPDATE
Sessió 3 (18-1-21):  Scripts MySQL. Sentències preparades. Sentències multiples. Transaccions.
Sessió 4 (25-1-21):  Connexions permanents. Conceptes a repassar d'accés a BD amb PHP
Sessió 5 (1-2-21):  Model Vista Controlador. Laravel. Composer. Instal·lació de Laravel. Projecte de prova amb Laravel
Sessió 6 (5-2-21): Laravel: Creació de bases de dades i inserció de taules

Sessió 7 (8-2-21): Laravel: Inserció de registres
Sessió 8 (9-2-21): Laravel: Visualitzant dades
Sessió 9 (12-2-21): Laravel: Esborrant dades
Sessió 10 (15-3-21):
Laravel: Modificació de dades. Registre i Login
Sessió 11 (24-3-21): Laravel: Petit projecte d'accés a BD MySQL realitzant operacions CRUD amb framework Laravel 8
Sessió 12 (26-3-21): Laravel: Modificacions menors del petit projecte d'accés a BD MySQL realitzant operacions CRUD amb framework Laravel 8

Projecte

Enunciat del projecte
Grups pel projecte
Presentacions del projecte

Exà
mens