2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 07: Desenvolupament web en entorn servidor

M07UF1: Desenvolupament web en entorn servidor
a) Enllaços útils
b) Manual PHP UOC
c) Instal·lació de php7 per Apache2
d) Sessions de treball
    Sessió 1 (30-9-17): Treballant amb formularis de tipus input text i input number. Estructures if, switch..case i while.
   
Sessió 2 (2-10-17): Treballant amb formularis. Estructures do..while, for, foreach. Ordre break. Mostrar error php en el navegador 
   
Sessió 3 (6-10-17): Treballant amb variables (tipus, definicions, operadors)
   
Sessió 4 (9-10-17): Treballant amb variables (casting i conversions). Arrays multidemensionals
    Sessio 5 (13-10-17): Treballant amb funcions - I
   
Sessio 6 (16-10-17): Treballant amb funcions - II
   
Sessio 7 (20-10-17): Treballant amb fitxers: Creant, modificant i llegint fitxers
   
Sessio 8 (23-10-17): Treballant amb fitxers: esborrant fitxers. Sessions amb cookies.
   
Sessio 9 (30-10-17): Sessions amb cookies amb $_SESSION. Treballant amb headers
   
Sessio 10 (6-11-17): Crida a codi PHP dins d'un fitxer .php
   
Sessio 11 (10-11-17): Exemple de codi PHP per treballar amb usuaris i contrasenyes utilitzant fitxers de texte
e) Exercicis
   
Col·lecció d'exercicis 1 de PHP
   
Solucions de la col·lecció d'exercicis 1 de PHP
f) Examen
   Exemple de funcionament del primer exercici
   Exemple de funcionament del segon exercici
  
Solucions dels exercicis de l'examen


M07UF2: Generació dinàmica de pàgines web
a) Documentació

b) Pràctiques
    Pràctica 1: Apache Tomcat
    Pràctica 2: WildFly i GlassFish

M07UF3: Accés a dades
a) Documentació
   
Introducció a l'accés a bases de dades (Sergi Grau)
    
API MySQL original (Sergi Grau)
    
API MySQL millorada - MySQLi (Sergi Grau)
    
Extensió PDO (Sergi Grau)
b) Sessions de treball
    Sessió 1 (27-11-17): Treballant amb bases de dades. Arrays associatius. Llegint totes les dades d'una BD amb MySQLi i PDO
   
Sessió 2 (4-12-17):  Extensions, API, connectors, drivers i biblioteques. Creació de taules i inserció de registres  
    Sessió 3 (11-12-17):  Transaccions, sentències preparades, multiples sentències, execució d'ordres des d'un fitxer


M07UF4: Pàgines dinàmiques interactives. Web híbrids
a) Documentació

b) Pràctiques
    Pràctica 1: Instal·lació i configuració de WordPress. Instal·lació i utilització d'extensions de WordPress
    Pràctica 2: Creació d'un plugin de WordPress utilitzant add_shortcode
    Pràctica 3: Creació d'un plugin de WordPress utilitzant add_action