2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 7 - Desenvolupament web en entorn servidor

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 1: Programació web en entorn servidor

Documentació
Instal·lació de Linux Debian 11.5.0
Documentació bàsica del M07UF1

Exemples
1- Exemple de treball amb arrays associatius i foreach
2- Exemples de formularis i mètodes
3- Exemples de formulari que crida a codi PHP en el mateix fitxer. Utilització de la funció header
4- Exemple d'utilització del mètode DELETE amb Ajax
5-
Exemples de pas de paràmetres a funcions
6-
Funcions amb longitud variable de les dades passades com a paràmetre. Funcions variables
7- Més exemples de funcions
8- Exemples d'utilització d'arrays
9- Exemple de manipulació de fitxers - I
10-
Exemple de manipulació de fitxers - II (gestió d'usuaris d'una aplicació amb fitxers de texte)
11- Exemple de treball amb sessions
12- Variables de sessió
13- Expiració de sessions
14- Exemples de funció header() i buffering
15- Exemples de classes i objectes
16- Exemples de namespace i use
17- Exemples de treball amb Dompdf
18- Exemples de treball amb contrasenyes

Sessions de treball a l'aula
Sessió 1 : Formularis-I. Estructures condicionals
Sessió 2 : Formularis-II. Estructures de control iteratives. Visualització d'errors en el navegador. Iniciant un servidor amb l'interpret de PHP
Sessió 3: Formularis - III. Arrays associatius-I
Sessió 4: Arrays associatius-II. Arrays indexats. Arrays unidimensionals i multidimensionals. Treballant amb funcions
Sessió 5: Variables i tipus. Casting. Parsing. Operadors. Funcions-II
Sessió 6: Fitxers
Sessió 7: Frameworks. Composer. Framework DomPDF. Dockers
Sessió 8: Cookies
Sessió 9: Sessions d'usuari
Sessió 10: Registre d'usuaris. Contrasenyes segures. Contrasenyes emmagatzemades de manera segura
Sessió 11: Headers
Sessió 12: Programació orientada a objectes
Sessió 13: Multiples frameworks. Dompdf i PHP Mailer


Temari

1- Arrays associatius: Sessió 3 a 4
2- Arrays indexats:
Sessió 4
3- Contrasenyes segures i emmagatzemades de manera segura: Sessió 10
4- Cookies: Sessió 8
5- Composer: Sessió 7
6- Dockers: Sessió 7
7- Dompdf: Sessió 7 i Sessió 13
8- Estructures de control condicionals: Sessió 1

9- Estructures de control iteratives: Sessió 2
10- Fitxers: Sessió 6
11- Formularis: Sessions 1 a 3
12- Frameworks: Sessió 7
13- Funcions: Sessió 4 a 5
14- Headers: Sessió 11
15- Operadors: Sessió 5
16- PHP Mailer: Sessió 13
17- Programació orientada a objectes: Sessió 12
18- Sessions d'usuari: Sessió 9
19- Variables i tipus. Casting i parsing: Sessió 5

Temari annex
1- Visualització d'errors en el navegador: Sessió 2
2- Iniciant un servidor amb l'interpret de PHP: Sessió 2
3- Multiples frameworks: Sessió 13
4- Modificació de la funció registre de agendaV3: aquí

Exercicis

Exercicis de PHP
Resolució dels exercicis de PHP

Projecte
Projecte del M07UF1: Descripció, funcionalitats, característiques tècniques, rúbrica i lliurament


Exa
men


UNITAT FORMATIVA 3: Tènciques d'accés a dades

Documentació
Introducció a l'accés a bases de dades (Sergi Grau)
API MySQL original (Sergi Grau)
API MySQL millorada - MySQLi (Sergi Grau)
Extensió PDO (Sergi Grau)
Recordatori sobre bases de dades MySQL
Conceptes de PHP i MySQL
Tutorials i exemples sobre PDO, MySQLi, PHP error reporting, SQL injection i principis bàsics de programacio PHP

Exerci
cis
Exercicis 3 i 4 (27-1-23 / 6-2-23)

Sessions de treball Part I - MySQLi, PDO, scripts SQL
Sessió a l'aula - 1) Namespaces, use i require. Accés a MySQL utilitzant VirtualBox i Vagrant. Recordatori d'instruccions bàsiques de MySQL. Scripts SQL. Primer codi PHP d'accés a dades
Sessió a l'aula - 2) Creant i esborrant bases de dades i taules utilitzant PDO i MySQLi. Creant usuaris utilitzant PDO i MySQLIi
Sessió a l'aula - 3) Sentències preparades PDO i MySQLi
Sessió a l'aula - 4) Transaccions PDO i MySQLi. Sentències múltiples MySQLi. Expressions regulars
Sessió a l'aula - 5) Procediments emmagatzemats
Sessió a l'aula - 6) Claus foranes (Foreign Keys)
Sessió a l'aula - 7) Emmagatzematge de contrasenyes amb hash. Altres mesures de seguretat bàsiques

Sessions de treball Part 2 - Laravel
Sessió a l'aula - 8) Patró de desenvolupament Model-Vista-Controlador (MVC). Introducció a Laravel. Creació d'un projecte amb Laravel Installer i Composer.
Sessió a l'aula - 9) Artisan. Migrations. Bastiment Laravel Breeze (Pàgines 1 a 5)
Sessió a l'aula - 10) Eloquent ORM: Models (pàgines 6 a 8)
Sessió a l'aula - 11) Controllers (pàgines 8 a 9)
Sessió a l'aula - 12) Routing (pàgines 9 a 10)
Sessions a l'aula 13-14) Treballant amb Views i Blades (1). Vinculant rutes, vistes i models amb el controlador. Mostrant totes dades de la taula. Creant registres. (pàgines 11 a 12) .
Sessions a l'aula 15-16-17)  Esborrant un registre, actualitzant un registre i mostrant un registre. Treballant amb Views. Vinculant rutes, vistes i models amb el controlador. (pàgines 12 a 16)
Sessió a l'aula 18) Treballant amb claus foranes i claus primàries formades amb claus foranes