M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF3: Correu electrònic i missatgeria instantània

ASIX-2

Pràctica 3: Missatgeria instània amb Openfire sobre Debian 8.6.0

2-3-2017

Missatgeria instantània amb openfire sobre Debian 8.6.0

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 16-3-2017 comprovaré que tots els serveis i client han estat instal·lats. Comprovaré que es poden posar en marxa i aturar els serveis. Comprovaré que es pot controlar la seva arrancada automàtica. Comprovaré que els clients s'executen. Comprovaré que es poden enviar i rebre missatges. Comprovaré  el funcionament dels xats.

DOCUMENTACIÓ

a) Conceptes: http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1neaop
b) Servidor i client de missatgeria instantània Openfire i Spark: http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/documentation.jsp

PRÀCTICA

PART 1: Instal·lació d'Openfire

1-
Treballant amb el servidor xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian) descarrega el paquet .deb per la instal·lació del servidor de missatgeria instantània Openfire versió 4.1.3 des de: http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#openfire

2-
La versió 4.1.3 d'Openfire necessita JDK (kit de desenvolupament java) versió 1.7 o posterior, i JRE (entorn per execució d'aplicacions java) versió 1.7 o posterior. Aquests programari no està instal·lat per defecte ies troba als paquest de software openjdk-7-jdk i openjdk-7-jre i openjdk-7-jre-lib. Executa com a root:

aptitude update
aptitude install openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-lib

3- Instal·la el paquet openfire_4.1.3_all.deb. Executa com a root des del directori a on has descarregat el paquet l'ordre: dpkg  -i  openfire_4.1.3_all.deb.

5-
Comprova:
    a) Que el paquet s'ha instal·lat. Executa: aptitude search openfire.
    b) Que el servei és una aplicació java que s'està executant i que escolta pel port  9090/tcp6.
    c) Que pots controlar el servei executant service openfire stop i service openfire start.
    d) Comprova que s'ha afegit un enllaç a /etc/rc5.d per iniciar el servei quan el sistema es posa en marxa

PART 2: Configuració inicial  del servidor de missatgeria instàntania d'Openfire


1-
Des de la màquina servidora accedeix a la web d'administració d'Openfire amb el navegador i fent una connexió a http://localhost:9090.

2-
Fes la configuració inicial d'Openfire:
Idioma: Anglès
Domini: xxxyyy-m08.fjeclot.net (el nom del teu ordinador)
Port de la consola d'administració: 9090
Port segur de la consola d'administració: 9091
Embedded Database (Bas de dades interna)
Profile Settings (Paràmetres del perfil): Default (Defecte)
Adreça de correu de l'Administrador: asix@xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian)
Password per l'administrador:  fjeclot (Recorda que admin es l'administrador per defecte d'OpenFire).

3-
Accedeix a la consola web d'administració. Selecciona la pestanya Server. Selecciona Server Manager --> Language and Time. Canvia l'idioma per defecte si ho trobes necessari. Canvia el valor de la teva zona horària.

4-
Crea un usuari d'Openfire de nom clot, contrasenya elclot2016, adreça de correu electrònic clot@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que no sigui administrador. Crea un usuari de nom asix, contrasenya elclot2017, adreça de correu electrònic asix@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que sigui administrador.  Crea un usuari de nom fje, contrasenya elclot2018, adreça de correu electrònic fje@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que no sigui administrador.


5-
Selecciona la pestanya Servidor. A la secció Configuración del del Servidor comprova:
     a) Tots els ports que obre el servidor Openfire. Comprova quins  d'aquests ports s'han activitat, executant netstat -atupn | grep java.
     b) Comprova quins són els ports que s'utilitzen els programes clients per establir una connexió  al servidor Openfire (Ports estàndard i segur SSL).
     c) Comprova quins són els ports per accedir a la consola d'administració (connexions segures i insegures).
     d) Comprova quins són els ports pel servei de transferència de fitxers de l'Openfire.

6-
Només volem oberts els ports estrictament necessaris. Selecciona  Servidor  --> Configuració del Servidor i a continuació:
    a) Servidor a Servidor --> Deshabilita el port 5269.
    b) Componentes Externos -> Deshabilita els ports 5275 i 5276.
    c) Administrador de Conexiones --> Deshabilita els ports 5262.
    d) HTTP Binding --> Deshabilita els ports 7070 i 7443.

7- Comprova que els ports indicats han estat deshabilitats executant novament netstat -atupn | grep java.

PART 3: Instal·lació i configuració  inicial del client de missatgeria instantània Spark dins del servidor Debian

1- Com usuari root descarrega el client Spark versió 2.7.5 dins del directori /opt executant l'ordre:  wget http://download.igniterealtime.org/spark/spark_2_7_5.tar.gz

2-
Descomprimeix i desempaqueta el client Spark amb l'ordre: tar  xzf  spark_2_7_5.tar.gz

3-
Dins del directori /opt/Spark descarrega la icona de Spark.  Executa: wget https://www.collados.org/asix2/m08/uf3/spark.png.

4-
Selecciona Sistema --> Preferències --> Menú Principal. Dins de  la secció Altres crea un nova entrada (element nou) per Spark.

5-
Des de l'entrada de Spark crea un enllaç a l'escriptori.

6-
Realitza una connexió amb el servidor:
    a) Username: asix
    b) Password: elclot2017
    c) Server: xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian).

PART 4: Instal·lació i configuració  inicial del client de missatgeria instantània Spark dins de Windows 7

1-
Instal·la Spark versió 2.8.3 a una màquina Windows 7.  A la pàgina http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp trobaràs el client per Windows spark_2_8_3.exe.

2-
Modifica C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts i fes indica el nom i IP del servidor Debian.

3-
Executa Spark. A la secció Advanced selecciona "Disable certificate hostname verification" i "Accept all certificates".

4-
Realitza una connexió amb el servidor:
    a) Username: clot
    b) Password: elclot2016
    c) Server: xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian).

PART 5: Instal·lació i configuració  inicial del client de missatgeria instantània Spark dins d'una segona màquina Windows 7

1-
Instal·la Spark versió 2.8.3 a una segona màquina Windows 7 (pot ser el teu ordinador físic si treballes amb Windows).

2-
Realitza una connexió amb el servidor:
    a) Username: fje
    b) Password: elclot2018
    c) Server: xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian).

PART 5: Creació de sales de conferències amb d'Openfire

1
- Crea una sala de conferències nova (Conferències --> Crea Nuevaa Sala) amb els següents paràmetres:
ID de la sala: m08uf3
Nom de la sala: m08uf3
Descripció de la sala: Sala de conferències dels alumnes del m08uf3 del CFGS ASIX de l'Escola del Clot
Assumpte: Configuració de servidors de missatgeria instatània
Número màxim de membres: 20
Resta d'opcions: Per defecte.

PART 6: Treballant amb Spark

1-
Executa el programa Spark a la màquina Windows 7 treballant com usuari clot i un cop connectat, canvia el seu estat a "Free to chat". Executa el programa Spark del servidor  xxxyyy-m08 treballant com usuari asix i un cop connectat, canvia el seu estat a "Free to chat".

2-
Des del program Spark del servidor xxxyyy-m08 fes que l'usuari asix afegeixi com amic a l'usuari clot (nickname "clot" i grup "Friends"). Des del program Spark de la teva màquina Windows 7 fes que l'usuari clot autoritzi com amic a l'usuari asix. Quan clot accepti asix, s'obrirà una finestra perquè asix també autoritzi  clot com amic.

3-
Inicia un chat com usuari clot amb l'usuari asix des de la secció Actions --> Start a chat i envia un missatge. Comprova com l'usuari asix que s'obra una nova finestra i que rep el missatge. Envia una resposta des de l'usuari asix cap a clot.

4-
Tanqueu les finestres de missatgeria instantània. Accediu com usuari clot,i asix i fje a la sala de conferències m08uf3 des d'Actions --> join conference room.  Envia un missatge general a la sala com usuari asix, com a usuari clot i com usuari fje. Comprova de quina manera treballa la sala de conferècnies.

5- A la teva màquina Debian, crea un fitxer de texte de nom test.txt i a dins escriu asix. Com usuari asix,  inicia un chat amb clot.  Com usuari asix, transfereix el fitxer test.txt a l'usuari clot. Com usuari clot, accepta la transferència del fitxer. Si hi ha cap problema amb el directori de destinació del fitxer transferit, fes els canvis que siguin necessaris. Comprova que el fitxer s'ha transferit.

PART 7: Opcions de control d'usuaris des del servidor

1- Des de "Sesiones" comprova que clot i fje s'han connectat al servidor. Comprova quin és el client que utilitzen i el seu estat. Comprova l'adreça IP dels equips des dels quals es connecten tots 2 usuaris.

2- Tanca les sessions dels 2 usuaris. Comprova que les sessions es tanquen però que el clients tornen a connectar-se passat un temps curt.

3- A la secció "Usuaris/Grupos" --> "Lista de Usuarios" selecciona l'usuari fje.  Bloca l'usuari fje de manera immediata i per un perïode de 5 minuts. Comprova que passa amb el programa Spark des de la segona màquina Windows amb la connexió de l'usuari fje. Comprova també l'estat de l'usuari anant a "Lista de Usuarios" de l'eina d'administració d'openfire.