M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF3: Correu electrònic i missatgeria instantània

ASIX-2

Pràctica 3: Missatgeria instània amb Openfire sobre Debian 8.6.0

14-3-2018

Missatgeria instantània amb openfire sobre Debian 8.6.0

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 21-3-2018 comprovaré que tots els serveis i client han estat instal·lats. Comprovaré que es poden posar en marxa i aturar els serveis. Comprovaré que es pot controlar la seva arrancada automàtica. Comprovaré que els clients s'executen. Comprovaré que es poden enviar i rebre missatges. Comprovaré  el funcionament dels xats.

DOCUMENTACIÓ

a) Conceptes: http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1neaop
b) Servidor i client de missatgeria instantània Openfire i Spark: http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/documentation.jsp

PRÀCTICA

PART 1: Instal·lació d'Openfire

1-
Treballant amb el servidor xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian) descarrega el paquet openfire_4.2.2_all.deb per la instal·lació del servidor de missatgeria instantània Openfire versió 4.2.2 des de: http://www.igniterealtime.org/downloads/.

2- La versió 4.2.2 d'Openfire necessita OpenJDK (kit de desenvolupament java) i OpenJRE (entorn per execució d'aplicacions java). Aquests programari pot ser que no s'hagi instal·lat per defecte durant la instal·lació del sistema.  Els paquets de programari amb OpenJDK i OpenJRE són openjdk-8-jdk i openjdk-8-jre per la versió 9.1 de Debian. Per instal·lar-los, executa com a root:

aptitude update
aptitude install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre

4- Atura i elimina de l'arrancada del sistema qualsevol servei que utilitzi el port 9090/tcp (com per exemple motion)

3
- Instal·la el paquet openfire_4.2.2_all.deb. Executa com a root des del directori a on has descarregat el paquet l'ordre: dpkg  -i  openfire_4.2.2_all.deb.

4-
Comprova:
    a) Que el paquet s'ha instal·lat. Executa: aptitude search openfire.
    b) Que el servei és una aplicació java que s'està executant i que escolta pel port  9090/tcp6.
    c) Que pots controlar i monitoritzar el servei executant systemctl {stop/start/restart/status} openfire.
    d) Comprova que s'ha afegit l'enllaç S01openfire dins del directori /etc/rc5.d i que per tant, el servei s'inicia durant l'arrancada del sistema

PART 2: Configuració inicial  del servidor de missatgeria instàntania d'Openfire


1-
Des de la màquina servidora accedeix a la web d'administració d'Openfire amb el navegador i fent una connexió a http://localhost:9090.

2-
Fes la configuració inicial d'Openfire. A la secció "Welcome to Setup" selecciona:
        Choose Language: Englsih (en)

3- A la secció "Server Settings" omple el formulari amb les següents dades:
        XMPP Domain name
: fjeclot.net
        Server Host Name (FQDN):
xxxyyy-m08.fjeclot.net (el nom complet del teu ordinador)
        Port de la consola d'administració:
9090
        Port segur de la consola d'administració:
9091
        Deixa la resta d'opcions per defecte.

4- A la secció "Database Settings" selecciona:
        Embedded Database

5- A la secció "Profile Settings" selecciona:
    Default (Defecte)

6-
A la secció "Administrator Account" selecciona:
    Adreça de correu de l'Administrador: Utilitza qualsevl compte que tinguis de GMail o el correu de l'escola.
    Password per l'administrador: 
fjeclot . Recorda que admin es el nom de l'administrador per defecte d'Openfire.

7- Comprova ara tots els ports que obre el servidor Openfire. Executa com a root l'ordre netstat -atupn | grep java.

PART 3: Configuració  del servidor de missatgeria instàntania d'Openfire: Comptes d'usuari,  ports i sales de conferències 

1- Accedeix a  a la consola web d'administració. Selecciona la pestanya Server. Selecciona Server Manager --> Language and Time. Canvia l'idioma per defecte si ho trobes necessari. Canvia el valor de la teva zona horària.

2-
Selecciona Usuaris/Grups --> Crea Nou Usuari, i crea un usuari d'Openfire de nom clot, contrasenya elclot2015, adreça de correu electrònic clot@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que no sigui administrador. Crea un usuari de nom asix, contrasenya elclot2016, adreça de correu electrònic asix@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que sigui administrador.  Crea un usuari de nom fje, contrasenya elclot2017, adreça de correu electrònic fje@xxxyyy-m08.fjeclot.net i que no sigui administrador.

3- Selecciona la pestanya Servidor. A la secció Configuración del del Servidor comprova:    
     a) Comprova quins són els ports que s'utilitzen els programes clients per establir una connexió  al servidor Openfire (Ports estàndard i segur SSL).
     b) Comprova quins són els ports per accedir a la consola d'administració (connexions segures i insegures).
     c) Comprova quins són els ports pel servei de transferència de fitxers de l'Openfire.

4-
Només volem oberts els ports estrictament necessaris per treballar com un servidor que treballa en solitari. Selecciona  Servidor  --> Configuració del Servidor i a continuació:
    a) Servidor a Servidor --> Deshabilita el port 5269.
    b) Componentes Externos -> Deshabilita els ports 5275 i 5276.
    c) Administrador de Conexiones --> Deshabilita els ports 5262.
    d) HTTP Binding --> Deshabilita els ports 7070 i 7443.
    e) Finalment selecciona "Guarda configuració" al final de la pàgina Configuració del Servidor.

5- Comprova que els ports indicats han estat deshabilitats executant novament netstat -atupn | grep java.

6- Crea una sala de conferències nova seleccionant l'opció  Conferències --> Crea Nova Sala,  amb els següents paràmetres:
ID de la sala: m08uf3
Nom de la sala: m08uf3
Descripció de la sala: Sala de conferències dels alumnes del m08uf3 del CFGS ASIX de FJECLOT
Assumpte: Configuració de servidors de missatgeria instatània
Número màxim de membres: 20
Contrasenya per accedir-hi: clotfje
Opciones de Sala: Les opcions per defecte i afegeix "Guarda les converses de la sala".
Resta d'opcions: Per defecte.
Comprova que la sala s'ha creat amb èxit i que surt a la "Llista de sales".

7- A la secció Plugins, selecciona Plugins Disponibles, i afegeix el plugin Monitoring Service per poder fer monitorització i estadísitiques de connexió al servidor.

8- A la secció Servidor, comprova que s'ha afegit les noves entrades Estadísitiques  i Emmagatzemament. Selecciona l'opció "Settings d'Emmagatzematge", i selecciona emmangatzemar les converses d'usuari a usuari.

9- Surt de la consola d'administració.

PART 4: Instal·lació i configuració  inicial del client de missatgeria instantània Spark dins d'un client Debian

1- Instal·la a l'ordinador client  el paquet de programari OpenJRE. Recorda que el paquet s'anomena openjdk-8-jre per la versió 9.1 de Debian.

2- Descarrega el client Spark versió 2.8.3 per Debian des de: http://www.igniterealtime.org/downloads/

2-
Instal·la el client. Executa com a root o amb sudo l'ordre: dpkg  -i  spark_2_8_3.deb

3- Modifica /etc/hosts i indica el nom i IP del servidor Debian. Comprova que pots fer pings al servidor utilitzant el seu nom.

4-
Executa des del terminal nohup spark & i després tanca el terminal.  Comprova que e programa funciona.

5-
Crea una icona a l'escriptori i el menú per accedir a spark:
    a) Instal·la el paquet mozo que és un editor del menú principal de l'escriptori MATE.
    b) Descarrega la icona spark.png i copia-la dins de /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps.
    b) Un cop instal·lat mozo, accedeix a Sistema --> Centre de Control, i després selecciona Menú Principal (Main Menu).
    c) Selecciona Internet. Després selecciona Element Nou.
    d) Tipus --> Aplicació
    e) Nom --> Spark
    f) Ordre: spark
    g) Comentari: Spark
    h) Icona -->  /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/spark.png
    i) Comprova que s'ha creat l'entrada dins del menú Internet. Arrosega l'entrada al'escriptori i torna a seleccionar la icona si cal.
 
6-
Executa el programa des de l'escriptori. A la secció Advanced selecciona: "Automatically discover host and port" , "Disable certificate hostname verification" i "Accept all certificates".

7- Realitza una connexió amb el servidor:
    a) Username: asix
    b) Password: elclot2016
    c) Server: xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian).

PART 5: Instal·lació i configuració  inicial del client de missatgeria instantània Spark dins de Windows 7

1-
Instal·la el client de missatgeria instantània Spark (versió 2.8.3). Per fer aquesta tasca, cal descarregar i executar el programa  spark_2_8_3.exe (versió offline amb Java JRE) que trobaràs a la pàgina http://www.igniterealtime.org/downloads/.

2-
Modifica C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts i indica el nom i IP del servidor Debian. Comprova que pots fer pings al servidor utilitzant el seu nom.

3-
Executa Spark. A la secció Advanced selecciona: "Automatically discover host and port" , "Disable certificate hostname verification" i "Accept all certificates".

4-
Realitza una connexió amb el servidor:
    a) Username: clot
    b) Password: elclot2015
    c) Server: xxxyyy-m08.fjeclot.net (a on xxxyyy representa el nom del teu servidor Debian).

PART 6: Treballant amb Spark

1-
Executa el programa Spark a la màquina Windows 7 treballant com usuari clot i un cop connectat, canvia el seu estat a "Free to chat". Executa el programa Spark del client  Debian treballant com usuari asix i un cop connectat, canvia el seu estat a "Free to chat".

2-
Com usuari asix afegeixi com amic a l'usuari clot (nickname "clot" i grup "Friends").  Com usuari clot autoritza com amic a l'usuari asix. Quan clot accepti asix, s'obrirà una finestra perquè asix també autoritzi  clot com amic.

3-
Inicia un chat com usuari clot amb l'usuari asix des de la secció Actions --> Start a chat i envia un missatge. Comprova com l'usuari asix que s'obra una nova finestra i que rep el missatge. Envia una resposta des de l'usuari asix cap a clot.

4- Fes que un company es connecti com usuari fje al teu servidor. Comprova que pot connectar-se.

4-
Tanqueu les finestres de missatgeria instantània. Accediu com usuari clot,i asix i fje a la sala de conferències m08uf3 des d'Actions --> join conference room.  Envia un missatge general a la sala com usuari asix, com a usuari clot i com usuari fje.

5- A la teva màquina client Debian, crea un fitxer de texte de nom test.txt i a dins escriu asix. Com usuari asix,  inicia un chat amb clot.  Com usuari asix, transfereix el fitxer test.txt a l'usuari clot. Com usuari clot, accepta la transferència del fitxer. Si hi ha cap problema amb el directori de destinació del fitxer transferit, fes els canvis que siguin necessaris. Comprova que el fitxer s'ha transferit.

PART 7: Opcions de control d'usuaris des del servidor

1- Des de "Sesiones" comprova que clot, asix i fje s'han connectat al servidor. Comprova quin és el client que utilitzen i el seu estat. Comprova l'adreça IP dels equips des dels quals es connecten tots 3 usuaris.

2- Tanca les sessions dels 3 usuaris. Comprova que les sessions es tanquen.

3- A la secció "Usuaris/Grupos" --> "Lista de Usuarios" selecciona l'usuari fje.  Bloca l'usuari fje de manera immediata i per un perïode de 5 minuts. Comprova que passa si fje intenta connectar-se. Comprova també l'estat de l'usuari anant a "Lista de Usuarios" de l'eina d'administració d'openfire.

4- A la secció d'emmagatzematge recupera qualsevol conversa que hagi tingut l'usuari clot.

5- Mostra les estadísitiques d'utilització del servidor durant la darrera hora. Troba el número de paquets enviats per per minut durant la darrera hora.

8- COMPROVACIONS

1- Instal·lació del servidor.
2- Accés a la consola d'administració.
3- Usuaris creats
4- Sales de conferències creades
5- Plugins instal·lats
6- Ports activats
7- Client instal·lat a Debian. Connexió com asix al servidor.
8- Client instal·lat a Windows. Connexió com a clot al servidor
9- Connexions de fje des de l'ordinador d'un company
10- Conversa particular entre asix i clot
11- Sala de conferències amb asix, fje,clot
12- Comproació des del servidor dels usuaris connectats
13- Estadístiques de converses
14- Recuperació de converses de l'usuari clot o asix.
15- Bloqueig d'un usuari.