M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF3: Correu electrònic i missatgeria

ASIX-2

Pràctica 2: Instal·lació i configuració bàsica de Microsoft Exchange 2013 sobre  Windows 2012 Server

13-3-2015

Pràctica 2: Instal·lació i configuració bàsica de Microsoft Exchange 2013 sobre Windows 2012 Server

CONDICIONS DEL TREBALL

 1- El  dia 5-5-2017 comprovaré:
     a) La instal·lació de W2012 Server i que s'ha fet la promoció a controlador de domini.
     b) Comprovaré que Microsoft Exchange 2013 està funcionant correctament.
     c) Comprovaré que  s'ha instal·lat i configurat correctament Thunderbird sobre la màquina client.
     d)  Comprovaré que dos usuari definits a Exchange  poden intercanviar-se correus entre ells.

DOCUMENTACIÓ

1- Descarrega d'Exchange 2013:https://products.office.com/es-es/exchange/microsoft-exchange-server-2013
2- Promoció a controlador de domini: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/12370.windows-server-2012-set-up-your-first-domain-controller-step-by-step.aspx
3-
Instal·lació d'Exchange 2013:https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124778%28v=exchg.150%29.aspx
4-
Instal·lació d'Exchange 2013: https://www.youtube.com/watch?v=hOmS-47Pzkw
4- Sobre les funcions d'Exchange: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298026%28v=exchg.141%29.aspx
5-
Creació d'una bustia en un sistema Windows 2013 amb AD i Exchange 2013: https://www.youtube.com/watch?v=HTe1t4nm_vk

PRÀCTICA

PART 1: Instal·lació de Windows 2012 Server com a controlador de domini i d'Exchange 2013
1
- Instal·la Windows 2012 Standard Edition. Instal·la les Guest Additions.
2- Deshabilita la funció de configuració de seguretat "millorada" d'IE: https://4sysops.com/archives/how-to-disable-internet-explorer-enhanced-security-configuration-ie-esc-in-windows-server-2012/

3- Descarrega el programari d'instal·lació del l'Exchange 2013 des de https://products.office.com/es-es/exchange/microsoft-exchange-server-2013  . Descarrega el programari "Unified  Communications Managed API 4.0 Runtime" des de http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=34992
4- Assigna l'adreça IP estàtica 192.168.1.2/24, amb IP del router 192.168.1.1 i IP del servidor DNS 192.168.1.2 i desactiva IPv6
5- Canvia el nom del servidor per ExchangeXX (Administrador del servidor --> Servidor local --> Nombre de l'equipo). XX és un nombre que et donará a classe.
6- Afegeix el role de Servidor de dominio de Active Directory.
7- Promociona el servidor a controlador de domini (veure 2).

a) Afegeix un nou Bosc amb el Nom del domini arrel:  fjeclotXX.net ( XX és el nombre que t'he donat a l'apartat 3).
b) Nivel funcional de bosc i de domini: Windows  Server 2012
c) Contrasenya per la restaturació de
de serveis de directori DSRM: Asix2m08
d) Nom de domini NetBIOS: FJECLOTXX
e) Ubicació de les bases de dades de l'Active Directory: valors per defecte

f) Reinicia l'equip i comprova que s'han afegit els serveis d'Active Directory i DNS:
8- Instal·la el role de servidor DHCP. Completa la configuració posterior a la implementacío anant a la secció de notificacions de l'Administrador del servidor.
9- Crea un nou ambit del servidor DHCP de nom fjeclotXX i configura el servidor per donar adreces IP des de 192.168.1.11 a 192.168.1.254 amb màscara 255.255.255.0. Exclou les adreces 192.168.1.1 a 192.168.1.9. La durada de la concesió serà de 1 dia. L'adreça IP del router a assignar serà 192.168.1.1, i la del servidor DNS serà 192.168.1.2. El domini primari serà fjeclotXX.net. Deixa el domini WINS en blanc.
10- Instal·la Exchange 2013: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124778%28v=exchg.150%29.aspx
NOTA 1: No cal anar a trobar noves actualitzacions.
NOTA 2: Utilitza la configuració recomanada
NOTA 3: Instal·la les funcions de Bustia i d'accés a client
NOTA 4: Nom de l'organització --> Pots posar qualsevol nom. Per aquesta pràctica, escriu el nom del domini.
NOTA 5: No ens cal separar la seguretat entre Active Directory i Exchange.
NOTA 6: Deshabilita la comprovació de malware.
NOTA 7: A la secció de comprovacions de la preparació potser et diu que falta realitzar alguna acció. Mira de solucionar tots els problemes que siguin de tipus Error. Segurament hauràside reiniciar l'equip i d'instal·lar el programari "Unified  Communications Managed API 4.0 Runtime".
També hi ha dos "Warnings" que s'han de solucionar perquè Exchange s'instal·li correctament: a) Instal·lació de "Microsoft Filter Pack 2.0" i b) Instal·lació de "Microsoft Office 2010 Filter Pack Service Pack 1 (SP1)".
NOTA 8: La instal·lació durà una estona llarga. Paciència!!!!. Un cop finalitzada, s'haurà de reiniciar l'equip, però abans fes click a l'opció d'Iniciar el "Centro de administración de Exchange" i comprova que pots entrar-hi amb el nom i contrasenya de l'administrador.
NOTA 9: El procés de reiniciar el servidor un cop instal·lat l'Exchange també és una mica llarg. Paciència novament. Un cop reiniciat el servidor, pots tornar a la web d'administració anant a https://localhost/ecp.
10- Des d'Administrador del servidor --> Herramientas --> Inicia tot els serveis de Microsoft Exchange.

PART 2: Configuració bàsica: Creació de 3 comptes de correu
1-
Crea 3 usuaris del dominints: alumne00 (contrasenya igual a aETPClot00), prof00 (contrasenya igual a pETPClot00) i prof01 (contrasenya igual a pETPClot01).
2- Crea tres busties pels 3 usuaris del domini amb l'ajut del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HTe1t4nm_vk

PART 3: Instal·lació de Thunderbird i creació de comptes
1.- Instal·la Microsoft Exchange Web Services Managed API 2.2. Aquest programari és necessari pel Thunderbird. Pots descarregar-ho des de http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42951.
2.- Descarrega i instal·la Thunderbird dins de la teva màquina Windows 2012.
3.- Afegeix el complement ExQuilla for Microsoft Exchange a Thunderbird. Aquesta eina facilita la creació de comptes d'usuari.
4.- Amb l'ajut de https://exquilla.zendesk.com/entries/20887131-After-Installation-Creating-an-Exchange-account, crea tres comptes dins de Thunderbird pels usuaris del domini alumne00, prof00 i prof01.
    IMPORTANT: Si la funció "Autodiscover" no funciona, llavors escull l'opció Manual. Les dades a omplir seran: a) Microsoft Exchange URL: https://localhost/EWS/Exchange.asmx, b) Your name: El nom de l'usuari.

PART 4: Enviament i recepeció de correus
1- Envia un correu de prof00 a prof01.
2-
Envia un correu de prof00 a alumne00.
3- Des del compte de prof01, llegeix correu prof00. Envia una resposta a prof00.
4- Des del compte d'alumne00, llegeix correu prof00. Envia una resposta a prof00.
5- Llegeix els correus de prof00.