M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF1-Serveis de configuració automàtica i resolució de noms

ASIX-2

Pràctica 4: Servei DNS sobre Microsoft Windows Server

24-10-2018

Instal·lació i configuració del servei DNS sobre Microsoft Windows Server

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 31-10-2018/5-11-2018 comprovaré :
     a) Les zones de recerca directa i inversa del servidor DNS
     b) L'apartat 4 de pràctica

PRÀCTICA

PART 1: ASSIGNACIÓ D'ADRECES IP PER ALTRES ORDINADORS DE LA XARXA
1- Configura la màquina virtual del teu servidor Windows Server per treballar amb xarxa interna. Assegura't que el servidor DHCP ha estat aturat.
2-
Configura la interfície de xarxa del teu servidor Windows 2012 Standard amb els següents paràmetres:
    d.1) Adreça IP de la interfície de xarxa: 192.168.1.2
    d.2)
Màscara: 255.255.255.0
    d.3)
Adreça IP de l'Encaminador (Router): 192.168.1.1
    d.4) DNS primari: 192.168.1.2
    d.5)
Domini de recerca: xxxyyy.net ( Ajut aquí)
3- Configura la interfície de xarxa del teu ordinador virtual client Windows amb els següents paràmetres:
    d.1) Adreça IP de la interfície de xarxa: 192.168.1.3
    d.2)
Màscara: 255.255.255.0
    d.3)
Adreça IP de l'Encaminador (Router): 192.168.1.1
    d.4) DNS primari: 192.168.1.2
    d.5)
Domini de recerca: xxxyyy.net ( Ajut aquí)
4- Configura la interfície de xarxa d'un ordinador virtual Ubuntu amb els següents paràmetres:
    d.1) Adreça IP de la interfície de xarxa: 192.168.1.4
    d.2)
Màscara: 255.255.255.0
    d.3)
Adreça IP de l'Encaminador (Router): 192.168.1.1
    d.4) DNS primari: 192.168.1.2
    d.5)
Domini de recerca: xxxyyy.net
5- Comprova que les tres màquines virtuals poden fer-se ping entre elles.

PART 2: CONFIGURACIÓ INICIAL DEL SERVIDOR DNS
1- Executa la consola "Administrador del servidor" i afegeix el role de servidor DNS.
2- Des de la consola "Administrador del servidor" comprova que s'ha instal·lat el role de servidor DNS.
3- Des de la consola "Administrador del servidor", accedeix a "Herramientas" i després a la consola d'administració del servidor DNS.
4- Accedeix  DNS --> Desplega la finestra de configuració fent doble click sobre el nom del teu servidor. Selecciona "Zona de búsqueda directa".
5- Crea una nova zona de recerca directa amb les següents característiques:
    a) Zona principal
    b) Nom de la zona: xxxyyy.net
    c) Fitxer de zona: Accepta el valor per defecte xxxyyy.net.dns
    d) No admitir actualitzacions dinàmiques.
6- Completa el registre SOA:
    a) Servidor principal: Afegeix xxxyyy.net. al nom del teu servidor.
    b) Persona responsable: Afegeix xxxyyy.net. al nom del responsable.
7- Completa el registre NS:  Afegeix al nom del teu servidor .xxxyyy.net. i l'adreça 192.168.1.2  
8- Crea la zona de recerca inversa amb les següents caracterísitiques:
     a) Zona principal
     b) Adreces IPv4
     c)
Identificador de xarxa:  192.168.1
     d)
Fitxer de zona: Accepta el valor per defecte 1.168.192.in-addr.arpa.dns
    
e) No admitir actualitzacions dinàmiques.
9- Deshabilita la transferència de zona (pel moment només tenim un servidor DNS principal). Has d'utilitzar la pestanya "Transferencias de zona" que trobaràs a  "Propiedades" del registre SOA.
10- Des de la  la consola "Administrador de DNS", selecciona el nom de del teu equip amb el  botó de la dreta del ratolí. Des del menú,  a la secció "Todas las tareas"  comprova que pots aturar i tornar a posar en marxa el servidor DNS.

PART 3: ASSIGNACIÓ DE REGISTRES A / CNAME / MX
1- Assigna el registre de tipus A a l'adreça IP de l'ordinador client Windows. Fes que el nom dins del domini  sigui el nom real de l'ordinador més el nom de domini  xxxyyy.net. Crea  també el registre PTR de zona inversa associat.
2- Assigna el registre de tipus A a l'adreça IP de l'ordinador Ubuntu.
Fes que el nom dins del domini  sigui el nom real de l'ordinador més el nom de domini xxxyyy.net. Crea  també el registre PTR de zona inversa associat.
3- Indica el nom del servidor de correu electrònic i la seva preferència amb un registre MX. En aquest cas, el servidor sera el propi Windows Server i la seva preferència sera 10 (valor típic per zones amb un sol servidor de correu).
4- Assigna un registre de tipus CNAME per fer que www.xxxyyy.net  sigui un alies del teu servidor Windows Server.
5- Assigna un registre de tipus CNAME per fer que mail.xxxyyy.net  sigui un alies del teu servidor Windows Server.
6- Reinicia el servidor DNS.

PART 4: COMPROVACIONS
NOTA: Des de l'"Adminitrador del servidor" del Windows 2012, accedeix a "Herramientas" --> "Firewall de Windows con seguridad avanzada".  Dins de "Reglas de entrada", habilita la regla "Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4)".
a)
Des de la màquina virtual client Windows  comprova que pots fer un ping al servidor Windows Server  amb el seu nom complet, a Ubuntu amb el seu nom complet, a mail.xxxyyy i www.xxxyyy.net.
b) Des de la màquina virtual Ubuntu  comprova que pots fer un ping a un ping al servidor Windows Server  amb el seu nom complet, al client Windows amb el seu nom complet, a mail.xxxyyy i www.xxxyyy.net.
c) Des de Windows Server  comprova que pots fer un ping a un ping al client Windows  amb el seu nom complet, a Ubuntu amb el seu nom complet, a mail.xxxyyy i www.xxxyyy.net.
d) Amb l'ordre nslookup i des de la màquina virtual client Windows, consulta l'adreça IP de l'ordinador Ubuntu utilitzant el seu nom complet.
e) Amb l'ordre nslookup i des de la màquina virtual client Windows, mostra el registre NS del servidor DNS.
f)Amb l'ordre host i des de la màquina virtual Ubuntu, consulta el nom de l'adreça 192.168.1.3.
g) Amb l'ordre host i des de la màquina virtual Ubuntu, consulta l'adreça IP i el nom real de l'ordinador www.xxxyyy.net.
h)
Amb l'ordre host i des de la màquina virtual Ubuntu, mostra el registre SOA del servidor DNS.
i) Amb l'ordre dig i des de la màquina virtual Ubuntu, mostra el registre NS del servidor DNS.
j) Amb l'ordre dig i des de la màquina virtual Ubuntu, mostra el registre MX del servidor DNS.