M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF1-Serveis de configuració automàtica i resolució de noms

ASIX-2

Pràctica 2: Configuració del servei DHCP sobre Microsoft Windows 2008 Server Standard Edition

21-10-2016

Configuració del servei DHCP sobre Microsoft Windows 2008 Server Standard Edition

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 28-10-2016 comprovaré la instal·lació de W2008 Server Standard i de la funció del servidor DHCP. Comprovaré també la correcta configuració i funcionament del servidor DHCP.

DOCUMENTACIÓ

Windows 2008 Server Unleashed

PRÀCTICA

PART 1: INSTAL.LACIO I CONFIGURACIÓ BÀSICA
1-
Amb VirtualBox, crea una màquina virutal Windows 2008 Server Standard amb 1GB de RAM i 25GB d'espai de disc. Ha de tenir habilitat PAE/NX a les característiques del processador.
2- Amb el CDROM d'instal·lació de
Windows 2008 Server Standard realiza la instal·lació del sistema amb els valors per defecte excepte:
     a) Nom de la màquina: xxxyyy-m08 a on xxx són les 3 primeres lletres del teu nom i yyy són les tres primeres lletres del teu cognom.
     b) Constrasenya d'Administrador = FjeClot2016 
3- Instal·la les GuestAdditions per poder treballar amb pantalla completa.
4- Fes les següents tasques inicials:
    a) Assegura't que la finestra "Tareas de configuració inicial"  i la consola "Administrador del servidor" no es tornin a mostrar a l'inici de cada sesió.
    b) Configura la barra d'eines per treballar amb l'opció "Menú d'inicio clásico".
5- Configura des de Virtualbox la targeta de xarxa virtual per treballar en mode "xarxa interna". Configura el servidor amb els següents paràmetres de xarxa:
     a) IP de l'ordinador=192.168.1.2
     b) màscara = 255.255.255.0
    
b) IP del router=192.168.1.1
     
d) IP dels servidors DNS = 80.58.0.33 i 80.58.32.97.
6- Executa la consola "Administrador del servidor" que es troba a "Herramientas administrativas". Afegeix la funció del servidor DHCP.
7- Configura el servidor DHCP  per que doni la següent configuració de xarxa:
   
a) Nom del domini: fjeclot.net
    b) DNS primari: 80.58.0.33
    c) DNS secundari: 80.58.32.97
    d) No
és necessari WINS
    e)
Nom de l'àmbit: marge00
    e
) Marge d'adreces IP: 192.168.1.10 a 192.168.1.75
    f)
Màscara: 255.255.255.0
   
g) Router: 192.168.1.1
    h)
Tipus de subxarxa: Cablada
    i) Àmbit activat
    j) Mode sense estat DHCPv6 deshabilitat (no treballem amb IPv6).

PART 2: CONTROL DEL SERVEI
1-
Executa la consola "Administrador del servidor" que es troba a "Herramientas administrativas". Expandeix "Funciones". Expandeix "Servidor DHCP". Selecciona el nom del teu servidor. Fes click amb el botó de la dreta i selecciona "Todas la tareas".
2- Atura el servidor DHCP.
3- Des del mateix menú, torna a Iniciar el servidor DHCP.
4- Des del mateix menú, reinicia el servidor DHCP.

PART 3: COMPROVACIÓ BÀSICA DEL FUNCIONAMENT
1- Configura la targeta de xarxa d'una  màquina virtual Ubuntu i una màquina virtual Windows  per treballar amb xarxa interna i que facin de clients del servidor.  Posa en  marxa la màquina virtual. Comprova les seves configuracions de xarxa un cop posat en marxa la màquina i comprova que correspon amb una assignació IP donada pel servidor
2- Comprova les concesions d'adreces dins del marge00.
3- Comprova el valor de l'adreça IP del router a la secció "Opciones de ámbito". Canvia el valor per 192.168.1.254. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de l'adreça IP del router.
4- Comprova l'adreça MAC de  la màquina client. Fes una reserva d'adreça IP per la màquina client a partir de la seva adreça MAC. Crea una reserva de nom reserva00  i fes que el servidor sempre assigni l'adreça IP 192.168.1.9 a la màquina client. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de la seva adreça IP.

PART 4: ORDRES PER ALLIBERAR I TORNAR A DEMANAR UNA ADREÇA IP
1-
Des d'un màquina client Windows allibera l'adreça IP amb l'ordre: ipconfig  /release. Comprova l'adreça IP de la màquina client un cop alliberada l'adreça IP. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2008 Server.
2- Des d'un màquina client Windows demana l'assignació d'una adreça IP amb l'ordre: ipconfig  /renew. Comprova l'adreça IP de la màquina client. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2008 Server.
3- Des d'un màquina client Ubuntu allibera l'adreça IP amb l'ordre: ifdown  eth0. Comprova l'adreça IP de la màquina client un cop alliberada l'adreça IP. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2008 Server.
4- Des d'un màquina client Ubunt demana l'assignació d'una adreça IP amb l'ordre: ifup  eth0 (Nota 1). Comprova l'adreça IP de la màquina client. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2008 Server.