M08-Serveis de xarxa i internet
UF1-Serveis de configuració automàtica i resolució de noms
ASIX2
Pràctica 1a: Instal·lació i configuració bàsica del servidor DHCP de debian 8.6.0
20-9-2017

INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL SERVIDOR DHCP DE DEBIAN 8.6.0


CONDICIONS DEL TREBALL
1- El dia  11-10-17 comprovaré que el funcionament del servidor DHCP Debian i els clients Ubuntu i Windows a partir d'unes especificacions donades. Cada persona de manera individual haurà de mostrar-me el seu sistema funcionant correctament.
2- Les persones que em demostrin que la seva configuració bàsica funciona tindran un 5

3- Les persones que em demostrin que la seva configuració bàsica i avançada-I funciona tindran un 7
4- Les persones que em demostrin que la seva configuració bàsica, avançada-I i avançada-II funciona tindran un 10

PRACTICA (1a PART): INSTAL·LACIÓ
1-  Amb VirtualBox, crea una màquina virutal amb les següents característiques:  a) Tipus de sistema operatiu: Linuxb) Versió: Debian, c) Nom: debian-8.6.0-asix2-m08, d) Memòria assignada a la màquina virtual: 1GB, e) Disc dur: debian-8.6.0-asxi2-m08.vdi, f) Habilita PAE/NX a les característiques del processador, g) Fes el disc dur el primer dispositiu d'arrancada, h) Treballa amb l'opció de  "Adaptador Pont" associat a la  targeta de xarxa Ethernet. Posa en marxa la màquina virtual. Instal·la un sistema Debian 8.6.0 amb les següents caracterísitiques:
a) Usuari per defecte: xxxyyy  (xxx=tres primeres lletres del teu nom, yyy=tres primeres lletres del teu primer cognom) amb contrasenya fjeclot, b) Usuari root amb contrasenya fjeclot, c) Nom de l'equip: xxxyyy-m08 (xxx=tres primeres lletres del teu nom, yyy=tres primeres lletres del teu primer cognom), d) Domini: fjeclot.net i e) Configuració de xarxa: Dinàmica (via DHCP). Altres opcions: Per defecte, afegint el servei SSH.
2- Comprova que tens connectivitat amb la màquina host i amb Internet.
3- Com a usuari root instal·la el programari del servidor DHCP per debian. Executa la instrucció:
aptitude  -y  install  isc-dhcp-server
4- Comfirma que el paquet ha esta instal·lat. Executa aptitude  search  isc-dhcp-server. Comprova que el resultat és el següent:
root@asix2-m08:~# aptitude search isc-dhcp-server
i   isc-dhcp-server                       - ISC DHCP server for automatic IP address assignment                
p  isc-dhcp-server-dbg              - ISC DHCP server for automatic IP address assignment (debug)        
p  isc-dhcp-server-ldap             - DHCP server able to use LDAP as backend          
                     
Un paquet amb el valor  "i" a la primera columna és un paquet instal·lat en el sistema. Un paquet amb el valor "p" és un paquet no instal·lat.
5- Comprova l'estat del servidor DHCP amb l'ordre: service isc-dhcp-server status
6-
Comprova que passa (i quin és el motiu de que això passi) si intentes reiniciar el servei DHCP amb: service isc-dhcp-server start . Quin és el motiu?

PRACTICA (2a PART): CONFIGURACIÓ BÀSICA
1- Configura la targeta de xarxa de l a teva màquina virtual debian-8.6.0-asix2-m08 per treballar amb xarxa interna.  Posa en  marxa la màquina virtual.
2
- Configura debian-8.6.0-asix2-m08 per iniciar-se sempre amb una adreça IP estàtica. La configuració de xarxa serà:
    a) Adreça IP 192.168.1.2
    b) Màscara 255.255.255.0
    c) Router  192.168.1.1
   
d) Servidors DNS  80.58.0.33 i 80.58.32.97
    e) Domini de recerca: fjeclot.net. Comprovade manera  alfanumèrica la correcta configuració de la xarxa.

3- Troba la funció dels següens fitxers: a) /etc/dhcp/dhcpd.conf, b) /var/lib/dhcp/dhcpd.leases, c) /var/log/syslog i d) /var/run/dhcpd.pid.
4- Troba el significats dels següents paràmetres de configuració del servidor DHCP:
    a) Troba el significat del paràmetre authoritative i la seva importància (Ajut: http://www.cyberciti.biz/faq/howto-ubuntu-debian-squeeze-dhcp-server-setup-tutorial/)
    b) Troba el significat del paràmetre ddns-update-style i de les seves opcions iterim i none.
    c)- Troba el significat del paràmetre option domain-name. 
    d)  Troba el significat del paràmetre option domain-name-severs
    e) Troba el significat del paràmetre option routers.
    f) Troba el significat del paràmetre default-lease-time. (Ajut: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=30874&seqNum=3)
    g) Troba el significat del paràmetre max-lease-time.
(Ajut: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=30874&seqNum=3)
    h) Troba el siginficat de la declaració subnet i netmask.
    h) Troba el siginficat de la declaració range.
5- Fes una copia de seguretat de /etc/dhcp/dhcpd.conf (nom de la còpia dhcpd.conf.AAAAMMDDHHmm). Crea un nou fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf des de cero. Configura el servidor DHCP de debian-8.6.0-asix2-m08 per que sigui el servidor autoritzat de la teva xarxa i no faci actualitzacions dinàmiques DNS.
6- Configura el servidor DHCP debian-8.6.0-asix2-m08 per que doni la següent configuració de xarxa:
   
a) Nom del domini: fjeclot.net
    b) DNS primari: 80.58.0.33
    c) DNS secundari: 80.58.32.97
    d)
Router: 192.168.1.1
   
e) Temps de lloguer per defecte de les adreces: 1h
    f)
Temps de lloguer màxim de les adreces IP: 1dia  
    g) Marge d'adreces IP: 192.168.1.10 a 192.168.1.75 dins de la subxarxa 192.168.1.0 amb màscara 255.255.255.0.
7-
Posa en marxa el servidor DHCP i comprova que el servei funciona:
service   isc-dhcp-server   start i troba quin port (número/tipus) utilitza el servidor.
NOTA: Si hi ha cap missatge d'errror, comprova a on ha fallat l'arrencada per solucionar el problema.
8- Comprova el funcionament de les ordres: service   isc-dhcp-server   startusservice isc-dhcp-server   stop service   isc-dhcp-server   restart
9- Configura la targeta de xarxa d'una  màquina virtual Ubuntu i una màquina virtual Windows  per treballar amb xarxa interna i que facin de clients del servidor DHCP debian-8.6.0-asix2-m08.  Posa en  marxa la màquina virtual. Comprova les seves configuracions de xarxa un cop posat en marxa la màquina i comprova que correspon amb una assignació IP donada pel servidor debian-8.6.0-asix2-m08.
10- Comprova el contingut dels següents fitxers del servidor
debian-8.6.0-asix2-m08:
     a) /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
     b) 
/var/log/syslog
     c) /var/run/dhcpd.pid

PRACTICA (3a PART): CONFIGURACIÓ AVANÇADA - I
1- Troba el significats dels següents declaracions, paràmetres i instruccions de configuració del servidor DHCP:
    a) Troba el significat de la declaració host.
    b) Troba el significat del paràmetre hardware.
    c)
Troba el significat del paràmetre fixed-address.
2- Atura les màquines Ubuntu i Windows. Modifica l'adreça MAC de la màquina Ubuntu i fes que tingui el valor 00:11:22:33:44:55.

3- Fes una copia de seguretat de /etc/dhcp/dhcpd.conf (nom de la còpia dhcpd.conf.AAAAMMDDHHmm). Afegeix al fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf la configuració necessària per assegurar-nos que l'ordinador client Ubuntu aconseguirà sempre l'adreça IP 192.168.1.5 a partir de la seva adreça MAC. A la següent adreça trobaràs informació de com realitzar la configuració demanada: https://wiki.debian.org/DHCP_Server#Assign_fixed_addresses.
4- Reinicia el servidor  DHCP. Posa en marxa la màquina client.
Comprova ara l'adreça IP de l'ordinador client.
5- Canvia el valor de l'adreça IP assignada  a l'ordinador client. Fes que sigui
192.168.1.8. Torna a demanar una adreça IP des del client. Comprova que l'adreça IP ha canviat.
6- Elimina la configuració especial realitzada amb host, hardware i fixed-address. Torna a demanar una adreça IP des del client. Comprova que l'adreça IP que té ara.

PRACTICA (4a PART): CONFIGURACIÓ AVANÇADA-II

0- Documentació per aquest apartat:
a) Declaració pool: http://www.ipamworldwide.com/ipam/dhcp-declare-topo.html
b) Declaracions allow  i deny: http://www.ipamworldwide.com/ipam/dhcp-declare-allowdeny.html
c) Paràmetres unknown-clients i known-clients:
http://www.ipamworldwide.com/ipam/dhcp-declare-allowdeny.html
d) Exemple d'utilització de pool, allow i denyhttp://www.macfreek.nl/memory/Dhcp_with_known_and_unknown_hosts
e) Llegir la secció Address Pools (sobretot el darrer paragraf) de https://linux.die.net/man/5/dhcpd.conf 

1- Estudia el significats dels següents declaracions i paràmetres de configuració del servidor DHCP:
    a) Declaració pool.
    b) Decalaracions deny i allow.
   
b) Paràmetres known-clients i unknown-clients.

2-
Fes una copia de seguretat de /etc/dhcp/dhcpd.conf.

3-
Configura el teu ordinador servidor  debian-8.6.0-asix2-m08 amb la següent configuració estàtica de xarxa:
     a) IP: 192.168.1.2  /24 (amb això has de poder omplir els paràmetres address, netmask i network)
     b) IP del router: 192.168.1.1
     c) Servidors DNS:
80.58.61.250 i 80.58.61.254    

 4- Configura el teu servidor DHCP de la següent manera:
     a) Paràmetres globals:
         a.1) El servidor DHCP és el servidor autoritatiu de la xarxa
        a.2) No es realitzen actualitzacions dinàmiques DNS
        a.3) Nom del domini: fjeclot.net.
    b) Paràmetres per la subxarxa 192.168.1.0/255.255.255.0
        b.1) Primer pool d'adreces --> per ordinador no registrats (o desconeguts)
            *
IP del router: 192.168.1.254
            *
Servidors DNS: 80.58.0.33 i 80.58.32.97
            *
Temps de concesió per defecte: 5 minuts
            *
Temps de concesió màxim: 1hora
            * Marge d'adreces IP: 192.168.1.200 a 192.168.1.250
       
b.2) Primer pool d'adreces --> per ordinador registrats (o coneguts)
            *
IP del router: 192.168.1.1
            *
Servidors DNS: 80.58.61.250 i 80.58.61.254
            *
Temps de concesió per defecte: 1h
            *
Temps de concesió màxim: 1 dia
            * Marge d'adreces IP: 192.168.1.10 a 192.168.1.199
  

      c) Configura els ordinadors registrats
            c.1) A partir de l'adreça MAC del teu ordinador Ubuntu, registra'l utilitzant la declaració host.

5-
Arrenca el teu client Ubuntu que té una adreç MAC registrada i un altre client Windows sense la seva adreça MAC registrada. Comprova per cada ordinador la seva configuració de xarxa. Per l'Ubuntu utlitza l'ordre nmcli  dev list eth0 (o
nmcli  dev show eth0) i per Windows ipconfig /all. Comprova que la configuració assignada està d'acord amb la demanada a la pràctica per cadascún dels ordinadors.