PRĄCTICA 4c) ROUTERS CISCO SČRIE 2800: CONFIGURACIÓ INICIAL i ENCAMINAMENT ESTĄTIC VLSM

1- Reset del router

1.1- Connecta't al router via consola.
1.2.a) Conenctat al router des de gtkterm:
     * Instal·la el programa des dels dipņsits de Debian o Ubuntu.
     * Fes el teu usuari per defecte membre del grup dialout.
1.2.b) Connectat des de Hyperterminal o putty en Windows.
1.3-  Amb la informació que trobarąs aquķ --> http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_password_recovery09186a0080094675.shtml segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
    
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.
1.4- Comprova que pots executar enable. Comprova que fent show  config  el router ha estat reinicialitzat i que s'ha creat l'usuari cisco.
1.5- Mostra'm que el router que s'ha dut a terme el reset de l'equip.

Altres referčncies per fer reset del router:
https://peterpap.net/index.php/Reset_a_Cisco_2800_series_router_to_factory_default_without_the_enable_password
https://www.youtube.com/watch?v=YRGfiHIJ860


2- Configuració inicial dels router
2.1- Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu nśmero de grup).
2.2- Configura  la contrasenya encriptada necessąria per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serą fjeclot.
2.3- Configura  la contrasenya necessąria per accedir des de consola. La contraseya serą clotfje.
2.4- Configura la contrasenya per accedir via telnet. La contrasenya serą: fjeclot.
2.5- Mostra'm que la configuració inicial del router que s'ha dut a terme el reset de l'equip.

3- Configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors
3.1- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema que es troba al final de l'enunciat. Has de tenir en compte que:
     a) Pel cącul de les IP s'haurą d'utilitzar el mčtode VLSM.
     b)  Entre tots, us heu de posar d'acord en quina serą la  xarxa assignada a cada grup
     c) Cada grup és reponsable de la configuració dels seu ordinadors i el router de la seva xarxa.
     d) Compte de no oblidar que algunes interfķcies serial són DCE i altres DTE. Compte també amb la numeració de les interfķcies al teu router.
3.2- Comprova que pots fer ping entre els routers adjacents al teu. Comprova que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.
3.3-  Mostra'm que la configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors.
3.4- Mostra'm que pots fer pings amb els routers adjacents. Mostra'm que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.


4- Configuració de les taules d'encaminament dels routers
4.1- Configura la taula d'encaminament del teu router de manera que pugui encaminar els paquets que li arribin de la manera adequada perque puguin arribar a la seva destinació.
4.2- Assegurat que l'enrutament estą habilitat. Executa ip routing dins del mode de configuració global.
4.3- Mostra'm la taula d'encaminament del teu router.


5- Comprovacions finals
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 1 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 2 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 3 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 4 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 5 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats
per fer la demostració.
----------------------------------------
5.1- Ping des de PC0 a PC2
5.2- Ping des de PC0 a PC3
5.3- Ping des de PC0 a PC4
5.4- Ping des de PC0 a PC5
-----------------------------------------
5.5- Ping des de PC2 a PC3
5.6- Ping des de PC2 a PC4
5.7- Ping des de PC2 a PC5
-----------------------------------------
5.8- Ping des de PC3 a PC4
5.9- Ping des de PC3 a PC5
------------------------------------------
5.10- Ping des de PC4 a PC5
------------------------------------------
5.13- Ping des de PC6 a PC4
5.14- Ping des de PC6 a PC3
5.14- Ping des de PC6 a PC2
5.14- Ping des de PC6 a PC1

ESQUEMA DE LA XARXA