PRĀCTICA 4b: ENCAMINAMENT ESTĀTIC UTILITZANT VLSM  AMB PACKET TRACER

CONFIGURACIĶ A REALITZAR
1- Per la xarxa de l'esquema es vol assignar adreces IP utilitzant el mčtode VLSM. Calcula la māscara i el marge d'adreces IP que es pot assignar als equips de cadascuna de les subxarxes de l'esquema tenint en compte:
    a) El conjunt d'adreces per administrar. El marge que ens han assignat és: 80.58.1.0 / 24.
    b) El nombre d'equips entre ordinadors, routers,servidors,etc....que hi ha a cada xarxa local.
2- Un cop fet el cālcul dels marges d'adreces per cadascuna de les xarxes, realitza les següents tasques de configuraciķ:
    a) Assigna una IP i māscara a cada interfície dels tres routers d'acord amb els cālculs realitzats a l'apartat 1.
    b) Assigna una IP i māscara a cadas interfície d'ordinador d'acord amb els cālculs realitzats a l'apartat 1.
    c) Afegeix les taules d'encaminament necessāries a cada router per poder interconnectar les xarxes Xarxa 0, Xarxa 1 i Xarxa 2.

COMPROVACIĶ
1- Comprova  que hi ha connectivitat entre equips fent ping entre:
    a) PC0 i PC1
    b) PC0 i PC2
    c) PC1 i PC2

AJUT
Sistematizaciķ del cālcul de subxarxes utlitzant VLSM
https://www.youtube.com/watch?v=80zaFMrtZQw


ESQUEMA DE LA XARXA