VLANs I PORTS TRONCALS AMB COMMUTADORS CISCO CATALYST 2960

A) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH00

1.- Connectat al commutador utilitzant la consola i el programa gtkterm o hyperterminal.
2.- Fes un reset complet del commutador CISCO Catalyst 2960. Si tens la contrasenya d'accés al commutador, has de seguir els següents passos:
    Prime pas) Esborra la configuració. Des del mode prilegiat executa:
        write  erase
        reload
    Segon pas) Esborra les VLANs.
Des del mode prilegiat executa:
        delete flash:vlan.dat
        reload
   
Si no tens la contrasenya, haurà de fer un reset complet tal i com s'indica a la pàgina prinicipal del M07UF3.   
3.-
Configura el nom del teu commutador com a Switch00.
4.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
6.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
7.- Configura 192.168.1.1/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
8.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
9.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
10.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
11.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
12.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
13.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
14.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

B) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH01

1.- Connectat al commutador utilitzant la consola i el programa gtkterm o hyperterminal.
2.- Fes un reset complet del commutador CISCO Catalyst 2960. Has de seguir els següents passos:
    a) Esborra la configuració. Des del mode prilegiat executa:
        write  erase
        reload
    b) Esborra les VLANs.
Des del mode prilegiat executa:
        delete flash:vlan.dat
        reload   
3.-
Configura el nom del teu commutador com a Switch01.
4.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
6.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
7.- Configura 192.168.1.2/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
8.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
9.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
10.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
11.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
12.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
13.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
14.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

C) TREBALLANT AMB LANS VIRTUALS (VLANs) I PORTS TRONCALS
1.- Connecta un cable creuat entre els ports troncals del Swithc00 i Switch01.
2.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.10/24.
3.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/10 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.11/24.
4.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/4 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.20/24.
5.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/11 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.21/24.
6.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.11/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
7.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que hi ha connectivitat.
8.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
9.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
10.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que hi ha connectivitat.
11.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.20/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
12.- Torna a convertir FastEthernet0/9 en un port tipus access. Intenta fer un ping entre els ordinadors. Comprova que NO hi ha connectivitat.