COMMUTADOR CISCO CATALYST 2960 AMB PACKET TRACER: TFPT - VLANs - TAULA MAC - SEGURETAT DELS PORTS

A) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH00

0.- Fes un reset del teu Switch. Mostra'm que ha estat resetejat. Aquest apartat només s'ha de fer treballant amb els Switch físics.
1.-
Configura el nom del teu commutador com a Switch00.
2.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
4.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura 192.168.1.254/24 com adreça IP de gestió del commutador (f).  Rrecorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1.
6.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2 (i). Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
7.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/13 a VLAN2.
8.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3 (i). Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
9.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/14 a FastEthernet0/24 a VLAN3.
10.- Comprova la configuració de les VLANs.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

C) TREBALLANT AMB VLANs
1.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.3/24.
2.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/10 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.10/24.
3.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/14 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.14/24.
4.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/20 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.20/24.
5.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.3/24 i l'ordinador 192.168.1.10/24. Comprova que hi ha connectivitat.
6.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.3/24 i l'ordinador 192.168.1.14/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
7.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.3/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
8.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.14/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
9.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
10.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.14/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que hi ha connectivitat.
11.-Connecta un
ordinador a FastEthernet0/2 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.2/24.
12
.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'ordinador 192.168.1.10/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
13.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'ordinador 192.168.1.14/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
17.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'adreça IP de gestió del Switch00 192.168.1.254/24. Comprova que hi ha connectivitat.
18.- Comprova que pots connectar-te via Telnet al Switch00 via l'adreça IP de gestió del Switch00


C) CÒPIES DE SEGURETAT VIA TFTP
1.- Afegeix un servidor. Connecta el servidor a FastEthernet0/1. Assigna al servidor l'adreça IP 192.168.1.1/24. Comprova que hi ha connectivitat entre el Switch00  i el servidor.
2.- Activa
el servei TFTP del servidor.  Desactiva la resta de serveis del servidor.
3.- Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).
4.- Copia la configuració running-config del commutador a un fitxer de nom BackupRunningConfigSwitch00_20220127 dins del servidor. (1)
5.- Copia la configuració startup-config del commutador a un fitxer de nom BackupStartUpConfigSwitch00_20220127 dins del servidor. (1)
6.- Comprova que els fitxers s'han copiat en el servidor.

D) COMPROVACIÓ DE LA CÒPIA DE SEGURETAT
1.- Esborra VLAN2 i VLAN3 del commutador Switch00 (d). Comprova que has esborrat les VLAN. Copia el fitxer running-config dins del fitxer  startup-config.  Reinicia el commutador i comprova que has perdut la configuració de VLANs. Pots reiniciar el commutador executant l'ordre reload.
2.- Copia el
fitxer  BackupRunningConfigSwitch00_20140328  del servidor al fitxer running-config del commutador (e).  Comprova que tornes a tenir les VLANs. Ara copia running-config al fitxer startup-config. Reinicia el commutador i comprova que tornes ha tenir la configuració de VLANs.
3.- Afegeix un nou commutador Catalyst 2960. Posa l'adreça IP de gestió 192.168.1.253 al nou commutador (f).
4.-
Connecta el servidor a FastEthernet0/1 del nou commutador.  Copia el fitxer  BackupStartUpConfigSwitch01_20140127  del servidor al fitxer runnning-config del nou commutador (3).  Comprova que tens les mateixes VLANs que el primer commutador. Canvia el nom del commutador i fes que s'anomeni Switch01. Ara copia running-config a fitxer startup-config. Reinicia el commutador i comprova que tens un commutador amb identica configuració que Switch00 per amb el nom canviat a Switch01.


E) TAULA MAC. SEGURETAT DE PORTS
1.- Visualitza la taula d'adreces MAC.
2.-  Neteja la taula d'adreces MAC. Comprova una altra vegada la taula d'adreces MAC. Fes un ping del teu ordinador al SWITCH i torna a comprovar la taula d'adreces MAC.
3.- Connecta dos ordinador a fastethernet0/8 i fastethernet0/9. Configura'ls amb les adreces 192.168.1.8/24 i 192.168.1.9/24. Fes un ping entre ells i comprova la taula d'adreces MAC del switch.

4.- Assigna com a mesura de seguretat pel port  fastethernet0/9 que només  permeti  connexions des  de  un dispositiu amb l'adreça MAC 00:11:22:33:44:55. La interfície es desactivarà si es produeix una violació de la seguretat. Comprova que passa si fas ping entre els ordinadors 192.168.1.8 i 192.168.1.9. Comprova que s'ha desactivat perque la MAC de l'ordinador connectat a la interfícies 0/9 no és 0:11:22:33:44:55
5.-
Assigna com a mesura de seguretat pel port  fastethernet0/9 que només  permeti  connexions des  d'un dispositiu amb l'adreça MAC de l'ordinador connectat al port. Després reactiva el port. Finalment torna a fer un ping entre ordinadors i comprova que el port no es desactiva.
6.- Desactiva els ports no utilitzats fastethernet0/4 a fastethernet0/7 (utiltiza l'ajuda en línia de l'ordre "interface"). Comprova la configuració dels ports.
7.- Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).


DOCUMENTACIÓ DE LA PRÀCTICA 2

a) Conceptes de VLANS

b)
Diagrama d'una VLAN

chttp://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#tftp -->  Llegeix el 2n pas:  "Copy the running configuration file to the TFTP server" . Encara que l'exemple sigui per un router, també val per un commutador. També és vàlid per copira el fitxer startup-config. També pots llegir la diapostiva 11.2.3-2 del curs de CISCO.

d) http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swvlan.html#wp1236518

e) 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#tftp -->  Llegeix el 4t pas "Copy the configuration file from the TFTP server to a new router in privileged (enable) mode which has a basic configuration". Encara que l'exemple sigui per un router, també val per un commutador.

f)  http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swipaddr.html#wpmkr1034926 . També pots llegir la diapositiva 11.2.4-4 (Exemple Switch 2). Per poder administrar un commutador hem d'assignar-li una adreça IP i llavors podrem accedir-hi via telnet, ssh o Web.   L'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície LAN virtual (VLAN) que generalment és la interfície VLAN 1. Després de configurar la interfície s'ha d'activar amb l'ordre no shutdown.


g) Guia de configuració de l'IOS de Switch Cisco Catalyst 2960: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/products_installation_and_configuration_guides_list.html
(NOTA IMPORTANT:  Has de comprovar quina és la teva versió del IOS de CISCO per treballar amb la guia correcta)

h)
Guies de las sèrie 2960 de Switches Catalyst: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-2960-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

i)
Configuració de VLANs i ports troncals de  Switches Cisco Catalyst 2960: 
i) Taules MAC i seguretat de PORT