M06-Administració de Sistemes Operatius
UF1-Administració avançada de sistemes operatius ASIX2
Pràctica 4: Control de serveis i de  l'arrencada del sistema.. Control de processos
15-12-2016

CONTROL DE PROCESSOS.CONTROL DE SERVEIS DURANT L'ARRENCADA

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 19-01-2017 (després de l'examen de CISCO). Comprovaré que la part I de la correcció de la pràctica

DOCUMENTACIÓ
a) Documentació IOC sobre el procés d'arrencada del sistema
b) Una altra pàgina amb documentació sobre arrancada del sistema
c) Documentació sobre chkconfig i sysv-rc-conf

PRÀCTICA (1a PART): NIVELLS D'EXECUCIÓ (RUNLEVELS)
NOTA 1: Llegeix apartat 1.5.5 a 1.5.7 de Documentació IOC sobre el procés d'arrencada del sistema
NOTA 2: LLegeix http://www.debuntu.org/how-to-managing-services-with-update-rc-d/
1- Comprova el nivell d'execució amb el qual arrenca el teu sistema debian.
2- Comprova els  serveis que es  posen en  marxa en el moment  de l'arrancada del teu sistema debian. Comprova si els servidor de SAMBA haurien d'estar funcionant i si realment ho estan. Raona el motiu.
3- Passa el teu  sistema al runlevel 1. Comprova que passa. Raona el motiu. Comprova quin serveis haurien d'estar funcionant a aquest nivell. Comprova que els servidors SAMBA no estan funcionant i raona el motiu.
4- Des del runlevel 1 passa al runlevel 6. Comprova que passa. Raona el motiu.
5- Comprova per quins nivells d'execució arrenca SAMBA.
6- Fes que no es posi en marxa SAMBA durant el procés d'arrencada del sistema. Comprova que SAMBA desapareix de tots els nivells d'execució.
7- Fes que SAMBA torni a arrencar durant el procés d'arrencada del sistema. Comprova que el servei apareix novament a tots els nivells d'execució que hauria de sortir.

PRÀCTICA (2a PART): MODIFICANT ELS NIVELLS D'EXECUCIÓ PER DEFECTE
NOTA 1: Documentació sobre chkconfig i sysv-rc-conf
1-
Instal·la  sysv-rc-conf.
2- Amb sysv-rc-conf  comprova els nivells pels qual SAMBA es posa en marxa per defecte durant el procés d'arrancada de l'ordinador.
3- Amb sysv-rc-conf fes que el servei SAMBA no es posi en marxa durant el procés d'arrancada de l'ordinador pel nivell d'execucio 3. Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posa en marxa SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pel nivell 3 del sistema.
4- Amb sysv-rc-conf fes que el servei SAMBA es posi en marxa novament durant el procés d'arrancada de l'ordinador pel nivell d'execucio 3. Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posa en marxa SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pel nivell 3 del sistema.
5- Utilitzant sysv-rc-conf deshabilita SAMBA per tots els nivells d'execució menys el 4.Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posa en marxa SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pels nivell 2,3,4 i 5 del sistema.

PRÀCTICA (3a PART): MODIFICANT ELS NIVELLS D'EXECUCIÓ PER DEFECTE DIRECTAMENT EN ELS SCRIPTS D'ARRENCADA DEL SISTEMA
NOTA 1: El format dels sripts d'inici del sistema
1- Edita /etc/init.d/smbd i /etc/init.d/nmbd. Fes que SAMBA arrenqui per defecte pels nivell d'execució 5. Fes que s'aturi pels nivell d'execuió 0, 1 ,2,3,4, i 6. Executa l'ordre update-rc.d per esborrar primer i actualitzar després els enllaços pel servei SAMBA. Comprova els canvis en els nivells d'execució.
2- Edita /etc/init.s/samba. Deixa l'arrancada i aturada del servei com estava originalment. Comprova els canvis en els nivells d'execució.

PRÀCTICA (4a PART): EXECUCIÓ DE PROCESSOS EN 1r TERME i 2n TERME
NOTA 1: Llegeix apartat 1.5.3 de Documentació IOC sobre el procés d'arrencada del sistema
1- Executa l'ordre dd de manera que redireccioni la sortida del fitxer /dev/zero a un altre fitxer de  nom prova1.img. Copia els primers 5.000.000 de blocs de 512 bytes del fitxer /dev/zero. Comprova l'estat del terminal.
2- Esborra prova1.img. Executa la instrucció de l'apartat anterior però fes que ho faci en segon terme. Comprova l'estat en que queda el terminal. Indica el PID del procés pel sistema i el número de procés per l'usuari. Comprova amb top, ps aux i jobs que l'ordre està executant-se.
3-  Esborra prova1.img. Executa la instrucció de l'apartat anterior. Comprova amb jobs el número de procés d'usuari assignat al procés. Mata el procés, abans de la seva finalització,a partir del número de procés per l'usuari.
4-  Esborra prova1.img. Executa la instrucció del primer apartat. Atura  el procés, abans de la seva finalització i comprova la informació donada pel sistema. Comprova que el procés ha estat aturat amb
top, ps aux i jobs.
5-  Reinicia la tasca anterior però fent que l'ordre s'executi en 2n terme a partir del número de procés d'usuari. Comprova amb
top, ps aux i jobs  que el procés continua executant-se.
6- Esborra prova1.img. Executa la instrucció del segon apartat.  Comprova amb
jobs que s'executa. Abans de la seva finalització envia la intrucció a executar-se a primer pla.
7- Esborra prova1.img. Executa la instrucció del primer apartat. Atura  el procés, abans de la seva finalització. Reinicia la tasca en 2n terme.  Torna a posar la tasca en primer terme abans de la seva finalització.
8- Executa les ordres nano, aptitude i top en 2 terme. Fes una llista del processos posats en marxa per l'usuari en 2n terme. Mata els 3 processos amb el número de procés d'usuari.

CORRECCIÓ DE LA PRÀCTICA - I
1.- Descarrega el fitxer echod.c i compila-ho (Executa: gcc  -O  echod.c  -o  echod). Ara tens un programa servidor anomenat echod. Copia-ho al directori adequat. Comprova que  que el propietari i el grup amb permisos especials siguin els adequats i si no ho són, canvia'ls.
2.- Descarrega
echo. Aquest fitxer és un arxiu de guió que serveix per  aturar i posar en marxa el servidor echod. Copia-ho al directori adequat. Comprova que  que el propietari i el grup amb permisos especials siguin els adequats i si no ho són, canvia'ls. Comprova els permisos i fes que siguin els correctes.
3- Comprova que amb l'ordre service ara pots aturar, posar en marxa i reiniciar el servidor echod a partit de l'arxiu de guió echo. Comprova per quin port escolta el servidor.
4-
El programa és un servidor que fa un eco (repeteix) de qualsevol cadena de caracters enviada pel client. No existeix un client i per comprovar el seu funcionament s'ha d'utilitzar el programa telnet. Connecta-t'hi des de  la màquina host via client telnet (si no ho tens, instala-ho). Comprova el seu funcionament.
5- Fes que el programa es posi en marxa durant l'arrancada de l'ordinador pels seus nivell d'execució per defecte. Comprova que s'ha creat l'enllaç pel nivell d'execució 5.


CORRECCIÓ DE LA PRÀCTICA - II
1- Amb l'ordre dd copia  4.000.000 de blocs de 512 bytes des del fitxer /dev/zero dins d'un altre fitxer de  nom test.img.  Executa l'ordre en primer terme.
2- Atura  el procés, abans de la seva finalització. Envia el procés a segon terme.
3- Torna a envia el procés a primer terme.
4- Mata el procés.
5- Esborra test.img.