M06-Administració de Sistemes Operatius
UF1-Administració avançada de sistemes operatius ASIX2
Pràctica 3: Servidor d'impressió CUPS
18-1-2018

SERVIDOR D'IMPRESSIÓ CUPS (Common Unix Printing System)


CONDICIONS DEL TREBALL
1- Data límit: 4-2-2018
2-
Envia la pràctica en format PDF amb el nom de fitxer asix2_cognom_nom_m06tu01pr3.pdf. Recorda que cognom s'ha de canviar pel teu cognom real, i nom s'ha de canviar pel teu nom real. Si no s'envia amb el nom de fitxer correcte, llavors no corregiré la pràctica.
3-
El fitxer s'ha d'enviar adjunt a un correu que s'ha d'enviar a cf@collados.org. A l'assumpte  del correu s'ha d'escriure
asix2_cognom_nom_m06tu01pr3. Recorda que cognom s'ha de canviar pel teu cognom real, i nom s'ha de canviar pel teu nom real. Si no s'envia amb el nom de fitxer correcte, llavors no corregiré la pràctica.
4-
Informe individual
5- Marge: 2cm.
6- Font: Arial 10.
7- Escriu les preguntes, i a sota de cada pregunta, has de donar la resposta en forma d'una captura de pantalla amb l'ordre executada sobre el teu sistema i mostrant la resposta que es demana. Indica clarament la resposta obtinguda.

DOCUMENTACIÓ
1- Documentació sobre administració de CUPS. S'ha d'estudiar de cara a la part teòrica de l'examen de la UF les següents parts de la documentació:
    a) Printing system overview (apartat 1)
    b) Managing printers (apartat 3) --> The Basics
    c) Managing printers (apartat 3) --> "Accepting and Rejecting Print Jobs"
    d) Managing printers (apartat 3) --> "Starting and Stopping Printer"
    e) Managing printers (apartat 3) --> "Setting Quotas on a Printer"
    f) Managing printers (apartat 3) --> "Restrincting User Access to a Printer"
    g) Printer Classes (apartat 4) --> The Basics
    h) Client Setup (apartat 5) --> The Basics
    i) Printing System Managament (apartat 6) --> The Basics

2- Utilització de l'ordre lp.

PRIMERA PART): INSTAL·LACIÓ D'UNA IMPRESSORA PDF DES DE L'INTERPRET D'ORDRES I DES DE LA WEB D'ADMINISTRACIÓ DE CUPS

1-
Mostra la llista de dispositius (hardware) amb el qual pot treballar el sistema CUPS del teu servidor. Comprova si cups-pdf és un dispositu suportat. Utilitza la informació que trobaràs a la secció 3 de la documentació. Comprova si cal ser root per executar aquesta ordre.

2
- Si cups-pdf no està a la llista de dispositius suportats, instal·la el paquets de software per crear impressores  PDF en Linux anomenats cups-pdf  (és el backend)  i printer-driver-cups-pdf (és el driver) amb aptitude. Troba el nom del fitxers del driver per la impressora cups-pdf i el directori a on es troba emmagatzemat amb l'ajut de l'ordre dpkg.

3-
Comprova que un cop instal·lat el paquets, s'ha creat una nova cua d'impressora anomenada PDF. Executa: lpstat -v. Comprova si cal ser root per executar aquesta odre.

4- Esborra la impressora PDF. Executa: lpadmin  -x  PDF. Comprova novament que la impressora ha estat esborrada. Utilitza la informació que trobaràs a la secció 3 de la documentació.
 
5
- Afegeix novament una impressora cups-pdf que tingui el nom impressora_pdf. Utilitza la informació que trobaràs a la secció 3 de la documentació. NOTA: Per afegir el driver de la impressora es pot utilitzar l'opció -m o -P i cal indicar el directori sencer i el nom.

6- Comprova que la cua d'impressora ha estat correctament creada.

7-
Des del navegador connecta't al port 631 de localhost. Comprova que has entrat a la web de configuració del servei CUPS. Comprova a la secció Administration --> Printers --> Manage Printers que la impressora PDF impressora_PDF està instal·lada. Si et demana un nom d'usuari i contrasenya, has d'introduir root i la seva contrasenya.

8-
Des de la web d'administració de CUPS esborra impressora_pdf. Si et demana un nom d'usuari i contrasenya, has d'introduir root i la seva contrasenya. Des de la web d'administració i des de l'interpret d'ordres comprova que ha estat esborrada.

9-
Des de la web d'administració de CUPS  crea una nova impressora cups-pdf . Ho pots fer des de la secció Administration --> Printers -->Add Printer. El nom de la impressora serà  pdf_printer0 (a la resta d'opcions deixa el valor per defecte). Hauràs de seleccionar el driver correcte per la impressora. Si et demana un nom d'usuari i contrasenya, has d'introduir root i la seva contrasenya. Des de la web d'administració i des de l'interpret d'ordres comprova s'ha creat la nova impressora.

10-
Obre l'editor Writer i crea un document de nom prova.odt. Escriu el teu nom dins del document. Imprimeix el document amb la nova impressoar pdf_printer0. Comprova que s'ha creat el fitxer prova.pdf dins de la carpeta PDF del directori personal de l'usuari que ha demanat la impressió.Comprova el contingut.


SEGONA PART): Administració bàsica d'impressores

1
- Afegeix dues noves  impressores cups-pdf que tinguin els noms pdf_printer1 i pdf_printer2 respectivament. Comprova la llista d'impressores. Comprova també amb l'opció -d de l'ordre lpstat quina és la impressora per defecte.

2-
Fes que pdf_printer1 sigui la impressora predeterminada amb lpadmin (Utilitza la informació que trobaràs a la documentació, a la secció 3). Comprova que ara pdf_printer1 és la impressora predeterminada utilitzant l'ordre lpstat -d.

3-
  Fes que la impressora pdf_printer0 rebutgi el nous treballs d'impressió amb l'ordre reject (utilitza la informació que trobaràs a la documentació, a la secció 3). Comprova l'estat de la impressora amb l'ordre lpstat  -a. Troba a la secció "Accepting and Rejecting Print Jobs" de l'apartat 3 de la documentació quin és l'efecte de tenir una cua d'impressió en aquest estat.

4- Amb la impressora pdf_printer0 rebutjant treballs d'impressió, reinicia el servidor CUPS.Obre el fitxer /etc/cups/printers.conf  i comprova que a la secció Printer pdf_printer0  el valor del paràmetre Accepting.

5-
Fes que la impressora pdf_printer2 estigui deshabilitada amb l'ordre cupsdisable. Comprova l'estat de la impressora amb l'ordre lpstat -p. Troba a la documentació quin és l'efecte de tenir deshabilitatada una cua d'impressió. Troba a la secció "Starting and Stopping Printer" de l'apartat 3 de la documentació quin és l'efecte de tenir una cua d'impressió en aquest estat.

6- Amb la impressora pdf_printer2 deshabilitada, reinicia el servidor CUPS.Obre el fiter /etc/cups/printers.conf  i comprova que a la secció Printer pdf_printer2  el valor del paràmetre State.

7- Torna a habilitar la cua d'impressió pdf_printer2 amb cupsenable. Torna a acceptar treballs per la cua d'impressió pdf_printer amb l'ordre accept. Torna a comprova l'estat de les cues d'impressió. Després torna a reiniciar el servidor CUPS i torna a comprovar el valor del paràmetre State. Per què té aquest estat?.

8-
Crea un usuari del sistema de nom asix1 amb UID 3001 i grup per defecte users (la resta de dades s'haurien de saber). Fes que el nou usuari asix1 tingui prohibit utilitzar la cua d'impressora pdf_printer0 (utilitza la informació que trobaràs a la documentació, a la secció 3).  Has de reiniciar el servidor perquè tingui efecte l'ordre. Obre el fitxer /etc/cups/printers.conf  i comprova que a la secció Printer pdf_printer0 s'ha afegit la denegació de l'us de la impressora pels usuaris i grups esmentats.

9- Fes que tots els membres del grup tingui prohibit utilitzar la cua d'impressora pdf_printer2 (utilitza al man de l'ordre lpadmin).  Has de reiniciar el servidor perquè tingui efecte l'ordre. Obre el fitxer /etc/cups/printers.conf  i comprova que a la secció Printer pdf_printer2 s'ha afegit la denegació de l'us de la impressora pels usuaris i grups esmentats.

10- Fixa una quota d'un màxim de 50 pàgines a imprimir per dia amb la impressora printer_pdf0. Utilitza l'ordre lpadminHas de reiniciar el servidor perquè tingui efecte l'ordre. Obre el fitxer /etc/cups/printers.conf  i comprova que a la secció Printer pdf_printer0 s'han afegit les quotes observant els paràmetres QuotaPeriod i PageLimit.

11- Comprova amb lpstat -a que pdf_print0 no accepta treballs d'impressió. Modifica el paràmetre Accepting i fes que sigui igual a Yes dins de la secció Printer pdf_printer0. Reinicia el servidor. Torna a comprovar l'estat de la impressora  pdf_print0 i observa si ara accepta treballs d'impressió.

TERCERA PART: Treballant amb les cues d'impressió


1-
Com usuari asix1, crea un fitxer de nom prova1.txt (escriu el teu nom, curs, cicle i data). Amb l'ordre lp, envia a imprimir aquest fitxer a la cua d'impressió pdf_printer1. Comprova el missatge del sistema. Comprova que un cop finalitzat el treball d'impressió s'ha creat el fitxer prova1.pdf dins del directori PDF de l'usuari asix1.

2-
Com a usuari root, deshabilita la cua d'impressió pdf_printer1. Comprova el seu estat. Com usuari asix1, crea un  fitxer de nom prova2.txt i escriu dins del fitxer el teu nom, nom del fitxer, curs, cicle, data i hora. Envia el fitxer prova2.txt a imprimir a la cua pdf_printer1. Comprova:
    a) Els treballs a imprimir de la cua pdf_printer1 executant l'ordre lpstat -o. Observa el resultat i comprova que significa cada columna.
    b) Troba més informació sobre l'estat de les cues d'impressió amb l'ordre lpstat -l.

3-
Esborra el treball d'impressió associat al fitxer prova2.txt. Utilitza l'ordre cancel així: cancel   nom_cua-nombre_treball. Per exemple: cancel  pdf_printer1-17 per esborrar el treball d'impressió 17 de la cua pdf_printer1. Comprova ara l'estat de la cua pdf_printer1.

4-
Com usuari asix1, crea un  fitxer de nom prova3.txt i escriu dins del fitxer el teu nom, nom del fitxer, curs, cicle, data i hora. Envia-ho a imprimir a la cua pdf_printer1. Comprova que el treball està esperant a que tornem a habilitar la impressora. Ara torna a habilitar la impressora i comprova que el treball finalitza i es crea el fitxer prova3.pdf.

5-
Deshabilita una altra vegada la cua d'impressora pdf_printer1. Com usuari asix1, crea un  fitxer de nom prova4.txt i escriu dins del fitxer el teu nom, nom del fitxer, curs, cicle, data i hora. Envia-ho a imprimir a la cua pdf_printer1. Comprova que el treball està esperant per ser imprimit.  Amb l'ordre lp  -i  nom_cua-nombre_treball  -H  hold retén el treball d'impressió associat al fitxer prova4.txt. Amb l'ordre lpstat -l comprova l'estat del treball. Ara torna a habilitar la cua d'impressora i comprova que igualment el treball segueix sense imprimir-se.

6-
Allibera el treball d'impressió amb l'ordre lp  -i  nom_cua-nombre_treball  -H  release. Comprova que es relitza el treball d'impressió i que es crea el fitxer prova4.pdf.

7- Envia el fitxer prova4.txt novament a imprimir per mitjà de la cua pdf_pinter2. Utilitza l'ordre lp  nom_fitxer  -d  nom_cua.