M06: Administració de Sistemes operatius UF1: Administració avanēada de sistemes operatius
ASIX-2 Prąctica 2d: Treballant amb ordres d'openLDAP i fitxers LDIF 18-11-2020

PRĄCTICA 2d: TREBALLANT AMB ORDRES d'openLDAP i FITXERS LDIF

CONDICIONS DEL TREBALL
1- Lliurament de la prąctica a partir del dia 25-11-2020
2-
Comprovacions:
    a) Practica apartat 1
    b)
Practica apartat 2
    c) Prąctica apartat 3
    d)
Prąctica apartat 4
    e)
Prąctica apartat 6
    f)
Prąctica apartat 7
    g) Prąctica apartat 8
 
DOCUMENTACIÓ
1- Documentació bąsica de les ordres d'openldap  i fitxers LDIF: http://www.collados.org/asix2/m06/uf1/ldapldif.pdf
2- Com utilitzar LDIF per fer canvis dins d'una bases de dades LDAP: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ldif-files-to-make-changes-to-an-openldap-system
3- Gestió d'usuaris amb LDAP utilitzant LDIF:https://simp.readthedocs.io/en/master/user_guide/User_Management/LDAP.html
4- LDAP tools --> https://www.zytrax.com/books/ldap/ch14/

PRĄCTICA
1- Descarrega el fitxer afegeix_ou_serveis.ldif i després:
     * Afegeix la nova unitat organizativa Serveis al directori LDAP tenint en compte la informació que trobarąs a (1) de la documentació.
     * Comprova que s'ha afegit la nova ou amb slapcat.

2-
Descarrega el fitxer afegeix_usuaris.ldif i després:
    * Afegeix els usuaris al directori LDAP tenint en compte la informació que trobarąs a (1) de la documentació.
    * Comprova que s'ha afegit la nova ou amb Apache Directory Studio i slapcat.

3- Crea un script del bash de nom generaUsuaris.sh  i que demani per teclat:
         a) Una quantitat d'usuaris entre 1 i 100
         b) Un valor inicial d'uidNumber

i que a cotinuació generi un fitxer de nom nousUsuaris.ldif amb tota la informació per afegir els usuaris demanats al directori LDAP, tenint en compte que:
        a) Tots els nous usuaris formen part de cn=UsuarisDomini,ou=UsuarisGrups,dc=fjeclot,dc=net
       
b) El valor d'uidNumber assignats comenēa a partir del valor inicial demanat i van pujant de 1 en 1 per cada nou usuari.
        c) L'atribut  uid de l'usuari serą usrX a on X és el seu uidNumber.
        d) Tots els usuaris formen part del grup amb gidNumber  igual a 100.
        e)
Tots els usuaris utilitzen /bin/bash.
        f) El valor cn serą igual a  usrX usrX
       
g) El valor sn serą igual a  usrX
        h) Tots els directoris personals són /home/usrX.

NOTA: Dins d'aquest enllaē trobareu ajuts per fer el script generaUsuaris.sh.

4- Demana crear un fitxer per afegir 50 usuaris amb el script de la pregunta 3 i després executa l'ordre openldap necessąria per crear-los. Finalment, comprova que s'han creat els usuaris dins del directori LDAP amb slapacat.

5- Instal·la pwgen dins del teu sistema. Comprova que pots crear una contrasenya aleatņria de 10 carącters executant: pwgen 10 1

6- Fes un script del bash per assignar passwords pels usuaris creats a l'apartat 4. El nom del script serą genPasswd.sh. Els passwords amb el nom d'usuari associat també s'hauram de desar dins d'un fitxer de nom ctsUsuaris.txt.
Haurąs de demanar per teclat :
    a) La quantitat d'usuaris creat
    b) El valor incial uidNumber utilitzat.


7- Genera un script de nom  esborraUsuaris.sh per crear un fitxer de nom esborraUsuaris.ldif  amb la informació per esborrar els usuaris creats a l'apartat 4. Haurąs de demanar per teclat :
    a) La quantitat d'usuaris creat
    b) El valor incial uidNumber utilitzat.

8- Executa l'ordre openldap necessąria per esborrar els usuari. Finalment, comprova que s'han esborrat els usuaris dins del directori LDAP amb slapacat.