M06: Administració de Sistemes operatius UF1: Administració avançada de sistemes operatius
ASIX-2 Pràctica 2c) Configuració bàsica d'interfícies de xarxa en Linux
16-11-2017

PRÀCTICA 2c) Configuració bàsica d'interfícies de xarxa en Linux

CONDICIONS DEL TREBALL


1-
Es comprovarà que funicona correctament el dia 23-11-17.
2- Comprovacions :
    a) Fes que el teu ordinador tingui l'adreça IP indicada a l'apartat 8. Mostra l'adreça IP.
    b) Fes que el teu ordinador utilitzi com IP de router l'adreça indicada a l'apartat 9. Mostra l'adreça IP del router.
    c) Afegeix una  entrada estàtica a la taula ARP com s'indica a l'apartat 12. Mostra la taula ARP.
   
DOCUMENTACIÓ

1- https://www.tecmint.com/ip-command-examples/
2- https://www.cyberciti.biz/faq/linux-ip-command-examples-usage-syntax/ip-command-show-address-ethernet-interface/
3- https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
3- https://linuxfrombeginning.wordpress.com/2008/09/30/linux-command-14-ifconfig-ifup-ifdown-ping-traceroute-host-dig/

PRÀCTICA

1.- Mostra la configuració de totes les interfícies de xarxa actives de la teva màquina virtual.
2.- Comprova quin és el nom, tipus (ethernet o wifi), adreça IPv4, màscara i adreça MAC de la interfície de xarxa de la teva màquina virtual.
3- Comprova l'adreça IP del router
de la teva màquina virtual.
4.- Deshabilita la interfície de xarxa
de la teva màquina virtual. Comprova que ha estat deshabilitada.
5.- Habilita la interfície de xarxa de la teva màquina virtual. Comprova que ha estat habilitada.
6.- Esborra l'adreça IP del router de la teva màquina virtual
7.-  Esborra l'adreça IP de la interfície de xarxa ethernet
de la teva màquina virtual.
8.- Configura la 
interfície de xarxa ethernet de la teva màquina virtual amb els següents paràmetres: a) IP = 172.20.18.X, b) Màscara = /24. El valor X és un valor individual per cada alumne que es donarà a classe.
9.- Configura l'adreça  IP del router de la teva màquina virtual amb l'adreça IP 172.20.18.254. Configura el DNS primari com 192.168.10.10 i el secundari com 192.168.10.12
10.- Comprova la connectivitat al router i internet.
11.- Comprova la taula arp del teu equip virtual.
12.- Afegeix una entrada estàtica a la taula ARP de manera que l'ordinador 172.20.18.253 tingui assignada la MAC 00:11:22:33:44:55
13.-
Comprova la taula arp del teu equip virtual novament. Esborra l'entrada anterior i comprova la taula arp del teu equip virtual novament.
14.- Comprova que durant l'arrancada del sistema es perd la configuració manual realitzada i que torna a sortir la original.