M06: Administració de Sistemes operatius UF1: Administració avançada de sistemes operatius
ASIX-2 Pràctica 2c) Accés des de Linux a recursos compartits via SMB
30-10-2018

PRÀCTICA 2c) Accés des de Linux a recursos compartits via SMB

CONDICIONS DEL TREBALL


1-
Es comprovarà que funicona correctament el dia 30-10-18 i 6-11-18.
2- Comprovacions - Part 1:
    a) Visualització dels servidors i grups de treball/dominis des del terminal
    b) Muntatge del recurs dpt_inf com s'indica a l'apartat 2. Comprovació que s'ha muntat amb df -Th i els permisos amb ls -ls
    c) Creació d'una carpeta dins de dpt_inf des del terminal
    d) Accés a la carpeta personal d'alumne00 des del terminal. Comprovació de muntatge i permisos
    e) Desmuntatge de dpt_inf i carpeta personal d'alumne00 des del terminal
3- Comprovacions - Part 2:
    a) Muntatge i accés al recurs dpt_inf des de nautilus amb els permisos de l'usuari alumne00.
    b) Muntatge i accés a la carpeta personal d'alumne00 des del nautilus. Creació d'una carpeta des de nautilus i visualització també al servidor.
    c) Desmuntatge de dpt_inf i carpeta personal d'alumne00 des de l'escriptori.


PRÀCTICA

1- Instal·lació de programari

a)
Arranca una màquina ubuntu
treballant amb Adaptador pont per poder aconseguir una IP i tenir connexió a Internet. Instal·Ia el paquet smbclient, cifs-utils, nautilus-share i whois.
b)
Configura ubuntu per treballar amb xarxa Interna.  Utilitzant nm-connection-editor, fes que la màquina ubuntu tingui l'adreça IP 192.168.1.4 amb màscara 255.255.255.0. IP del Router => 192.168.1.1. IP dels servidors DNS => 80.58.0.33 i 80.58.32.97.
c) Comprova que les ubuntu pot fer ping amb el servidor debian  de la pràctica anterior.

2- Accedeix al recursos compartits pel servidor debain des del client ubuntu

a) Modifica el fitxer /etc/hosts d'ubuntu per fer que 192.168.1.2 correspongui amb el nom del servidor debian. Comprova que pots fer un ping al servidor debian des d'ubuntu amb el seu nom.
b) Mostra els servidors disponibles. Executa: smbtree -S.
c) Comprova la llista de recursos compartits pel servidor des del client ubuntu executant l'ordre:  smbclient  -U usuari  -L  nom_servidor (no cal domini pel moment). Per exemple, si el servidor es diu dacomo-m06 i tenim definit l'usuari alumne00, l'ordre seria smbclient  -U alumne00  -L  dacomo-m06.  
d) Des d' ubuntu, accedeix al recurs dpt_inf com alumne00.
    * Crea dins d'ubuntu un grup de nom dptinf. Fes que el teu usuari d'ubuntu sigui membre del grup dptinf.
    * Crea una carpeta local de nom /mnt/dpt_inf.
    * Amb l'ordre smbmount accedeix, munta el recurs compartit dpt_inf dins del punt de muntatge /mnt/dptinf. Executa: mount   -o user=alumne00,gid=dptinf,dir_ mode=0770,file_mode=0770  //nom_servidor_debian/dpt_inf   /mnt/dptinf.
    * Comprova amb l'ordre df -Th que el recurs ha estat muntat. Comprova amb ls -ls els permisos, usuaris i grups de la carpeta.
    * Accedeix a la carpeta /mnt/dptinf i comprova que pots visualitzar el seu contingut i que pots crear una carpeta de nom alumne00. Comprova que la carpeta s'ha creat en el servidor.
e) Comprova que pots desmuntar el recurs amb umount  /mnt/dptinf.

3- Accedeix a la carpeta personal
a) Crea un usuari dins de la màquina ubuntu de nom alumne00 amb contrasenya fjeclot i del grup users. Crea una carpeta de nom samba_alumne00 dins de la carpeta personal del nou usuari.
b) Munta la carpeta personal compartida de l'usuari alumne00 del servidor debian dins d'una carpeta de nom samba_alumne00 que es trobi situada a la carpeta personal de l'usuari alumne00. Fes-ho de manera que només alumne00 pugui accedir-hi. Per exemple, si el servidor es diu dacomo-m06, llavor l'ordre serà:  mount   -o   user=alumne00,uid=alumne00,gid=users, dir_ mode=0700,file_mode=0700  //dacomo-m06/alumne00   /home/alumne00/samba_alumne00.
c) Comprova amb l'ordre df -Th que el recurs ha estat muntat.
d) Accedeix a la carpeta samba_alumne00 com usuari alumne00  i comprova que pots visualitzar el seu contingut i que pots crear una carpeta de nom test00. Comprova que la carpeta s'ha creat en el servidor.
e) Comprova que pots desmuntar el recurs. 

4- Accés pel navegador de fitxers nautilus a un recurs compartit
a) Obre nautilus, prem Ctrl + L i escriu smb://nom_servidor_debian. Comprova que pots veure el recurs dpt_inf.
b) Accedeix al recurs dpt_inf com usuari alumne00. El domini serà el grup de treball del servidor samba.
c) Comprova que es crea una carpeta al teu escriptori per accedir al recurs.
d) Comprova que pots accedir-hi amb els permissos de l'usuari alumne00 i que pots crear una carpeta.
e) Desmunta el recurs compartit des de la carpeta que hi ha  a  l'escriptori.

5- Accés pel navegador de fitxers nautilus a una carpeta personal
a) Obre nautilus, prem Ctrl + L i escriu smb://nom_servidor_debian/alumne00. Comprova que pots veure la carpeta personal d'alumne00 dins del servidor debian.
b) Accedeix al recurs  com usuari alumne00. El domini serà el grup de treball del servidor samba.
c) Comprova que es crea una carpeta al teu escriptori per accedir al recurs.
d) Comprova que pots accedir-hi amb els permissos de l'usuari alumne00 i que pots crear una carpeta.
e) Desmunta el recurs compartit des de la carpeta que hi ha  a  l'escriptori.