M06: Administració de Sistemes operatius UF1: Administració avançada de sistemes operatius
ASIX-2 Pràctica 2a) Configuració bàsica d'interfícies de xarxa en Linux
16-10-2018

PRÀCTICA 2a) Configuració bàsica d'interfícies de xarxa en Linux

CONDICIONS DEL TREBALL

1- Envia un document de nom asix2_cognom_nom_m06uf1pr2a.pdf a cf(at)collados.org fins el dia 28-10-2018 a les 17.00h amb el tema del correu asix2_cognom_nom_m06uf1pr2a.   
   
DOCUMENTACIÓ

1-  https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.en.html
2- https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
3- https://www.tecmint.com/ip-command-examples/
4- https://www.cyberciti.biz/faq/linux-ip-command-examples-usage-syntax/ip-command-show-address-ethernet-interface/
5- https://linuxfrombeginning.wordpress.com/2008/09/30/linux-command-14-ifconfig-ifup-ifdown-ping-traceroute-host-dig/

0- ABANS DE COMENÇAR

a)
Afegeix una segona targeta de xarxa a la teva màquina virtual.

b)
Fes que els 2 adaptadors de xarxa de la teva màquina virtual treballin  en mode "Adaptador Pont" (preferiblement connectats a la interfície física ethernet del teu equip físic).

1- TREBALLANT AMB /etc/network/interfaces, ifup i ifdown

a) Fes una còpa de seguretat del fitxer /etc/network/interfaces/etc/network/interfaces.AAAAMMDD.

b) Deshabilita Network Manager. Executa:

    sudo systemctl stop NetworkManager  --> Atura Network Manager
   
sudo systemctl disable NetworkManager --> Network Manager no es posarà en marxa  durant l'arrancada del sistema

Ara només l'usuari root i utilitzant el terminal pot configurar les interfícies de xarxa

c)
Comprova quin són els noms de les teves interfícies de xarxa executan: ip  a . Llegeix aquí com funciona el nou sistema per donar noms a les interfícies de xarxa en Linux. D'acord amb aquesta informació, s'hauria de poder trobar quin és el tipus d'interfície de xarxa (ethernet/wifi) que està utilitzant la màquina virtual.

d) Llegeix l'apartat 5.6.1, 5.6.2 i 5.6.4 del següent enllaç: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.en.html#_the_basic_network_infrastructure . Amb l'ajuda d'aquesta informació, configura les dues interfícies de xarxa del teu equi virtual per aconseguir durant l'arrancada del sistema una configuració de xarxa donada pel servidor DHCP de l'escola . A continuació reinicia el sistema i comprova la configuració de xarxa de l'equip executant:
    ip   a 
  --> Per mostrar l'adreça IP i la màscara
    ip   route
--> Per mostrar l'adreça IP del router
    cat   /etc/resolv.conf 
--> Per mostrar l'adreça IP dels servidors DNS

e) Llegeix l'apartat 5.6.5 (sencer) de l'enllaç indicat a l'apartat anterior. Amb l'ajuda d'aquesta informació, configura les dues interfícies de xarxa del teu equi virtual per aconseguir durant l'arrancada del sistema la següent configuració de xarxa estàtica:
    enp0s3 --> IP = 192.168.1.X,  Màscara = 255.255.255.0, Router = 192.168.1.1.  El valor  X es pot trobar al final de la pràctica.
    enp0s8 --> IP = 172.16.1.X,  Màscara = 255.255.0.0
    DNS = 80.58.61.250, 80.61.254
    Dominis de busqueda = fjeclot.net
A continuació reinicia el sistema i comprova la configuració de xarxa de la mateixa manera que ho vas fer a l'apartat anterior.

NOTA: Si vols treballar amb 2 o més routers (default gateway) , llegeix https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Two_Default_Gateways_on_One_System. Pel moment això no es demana.

f) Llegeix l'apartat 5.6.5 (sencer) de l'enllaç indicat a l'apartat d). Amb l'ajuda d'aquesta informació, configura les dues interfícies de xarxa del teu equip virtual de la següent manera:
 per aconseguir que es configurin durant l'arrancada del sistema la següent configuració de xarxa estàtica:
    enp0s3 -->
En qualsevol moment que es connecta el cable (esdeviment hotplug), IP = 192.168.1.X,  Màscara = 255.255.255.0, Router = 192.168.1.1.  El valor  X es donarà a classe.
    enp0s8 -->
Durant l'arrancada del sistema, IP = 172.16.1.X,  Màscara = 255.255.0.0
    DNS = 80.58.61.250, 80.61.254
    Dominis de busqueda = fjeclot.net
A continuació reinicia el sistema i comprova la configuració de xarxa de la mateixa manera que ho vas fer a l'apartat anterior. A efectes pràctics, si la interfície està connectada durant l'arrancada, hi ha cap diferència entre les 2 opcions?. Quan tindria efecte aquestes opcions?.

g) Atura  el sistema, i "desconnecta els cables" de les dues interfícies des de l'eina administració de VirtualBox. Torna a iniciar el sistema i comprova la configuració de xarxa i sobretot l'estat (state) de les 2 interfícies. L'estat de cada interfície es troba quan executes l'ordre  ip  a a la cadena de caràcters força llarga que hi ha al costat del nom de la interfície). Torna a aturar el sistema, i des
de l'eina administració de VirtualBox torna a "connectar el cable" de les dues interfícies. Torna a comprovar la configuració de xarxa i l'estat de les interfícies.

h)
Llegeix l'apartat 5.6.1 de l'enllaç indicat a l'apartat d). Atura la interfície de xarxa enp0s3. Comprova l'estat de la configuració de xarxa.

i)
Llegeix l'apartat 5.6.1 de l'enllaç indicat a l'apartat d). Torna a posar en marxa  la interfície de xarxa enp0s3. Comprova l'estat de la configuració de xarxa.

2- TREBALLANT AMB L'ORDRE ip

a) Amb l'ajut de que trobaràs aquí a la secció "IP QUERIES" --> "SUBCOMMAND" --> "addr", mostra la configuració i estat només de la interfície enp0s3. Comprova el tipus (ethernet/wifi) , adreça IP, màscara, adreça MAC i el seu estat.

b)
Amb l'ajut de que trobaràs aquí a la secció 4, deshabilita la interfície de xarxa enp0s3. Comprova el seu estat igual que ho vas fer al primer apartat.

c)
Amb l'ajut de que trobaràs aquí a la secció 5, habilita la interfície de xarxa enp0s3. Comprova el seu estat igual que ho vas fer al primer apartat.

d) Esborra l'adreça IP de
la interfície de xarxa enp0s3 amb l'ajut de que trobaràs  aquí a la secció 3. Comprova la configuració com ho vas fer al primer apartat.

e)  Fes que la configuració de xarxa 
de la interfície de xarxa enp0s3  sigui 192.168.10.X amb màscara 255.255.240.0 amb l'ajut de que trobaràs  aquí a la secció 1.. Comprova la nova configuració com ho vas fer al primer apartat.

f)
Comprova a la taula d'encaminament de l'equip. Comprova que no hi ha definit un router (default gateway).
Amb l'ajut de que trobaràs aquí a la secció 10, fes que 192.168.8.1 sigui el nou router (default gateway) de l'equip.

g) Amb l'ajut de que trobaràs aquí a la secció "ADJUSTING AND VIEWING ROUTES"  --> "SUBCOMMAND" --> "route delete" esborra l'adreça IP del router definida a l'apartat anterior.