M06-Administració de sistemes operatius
UF1-Administració avançada de sistemes operatius ASIX2
Correcció de la Pràctica m06uf1pr1
13-10-2016

CORRECIÓ DE LA PRÀCTICA m06uf1pr1

1-
Utilitzant claus públiques, connectat de manera automàtica des del teu client Ubuntu al servidor Debian, utilitzant:

ssh  xxxyyy@xxxyyy-m06


2-
Connectat des de windows XP/7/8 al servidor debian amb putty amb l'adreça IP, el nom d'usuari xxxyyy i la  contrasenya de l'usuari.


3
- Modifica  /etc/ssh/sshd.conf perquè el servidor SSH de Debian escolti pel port
tcp/7180. Estableix una connexió del client Ubuntu al servidor Debian executant:

ssh   xxxyyy@xxxyyy-m06  -p  3187  

4- Des d'Ubuntu i realitza una connexió al servidor Debian per mitja de TeamViewer o Remmina. Un cop connectat, obre el directori personal de l'usari amb el qual has fet la connexió.

NOTA 1: Cadascuna de les 4 preguntes té el següent valor:
    Pregunta 1: 3 punts.
   
Pregunta 2: 1 punt.
   
Pregunta 3: 3 punts.
   
Pregunta 4: 3 punts.


NOTA 2:
  Cada persona haurà de mostrar el sistema funcionant individualment sobre el seu propi ordinador.