2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 08: Serveis de xarxa i Internet

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: SERVEIS DE NOMS I DE CONFIGURACIÓ AUTOMĄTICA


Documentació

Conceptes bąsics sobre DNS
Documentació de l'IOC sobre el servei DHCP (HTML)
http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPDynamicHostConfigurationProtocolDHCP.htm
http://acacha.org/mediawiki/index.php/DHCP

Prąctiques
Prąctica 1a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre GNU/Linux Debian-8.6.0
Prąctica 1b) Estudi bąsic del protocol DHCP
Prąctica 2) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre Microsoft Windows 2012 Server (Standard Edition)
Prąctica 3a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidor DNS primari local sobre GNU/Linux Debian-8.6.0
Prąctica 3b) Estudi bąsic del protocol DNS
Prąctica 4) Instal·lació i configuració del serveir DNS sobre Microsoft Windows 2012 Server (Standard Edition)

ExamenUF2: SERVEIS WEB I DE TRANSFERČNCIA DE FITXERS

Documentació


Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 8.6.0 de GNU/Linux sobre mąquina virtual amb Oracle VirtualBox


Documentació d'Arquitectura de xarxes, web i  protocol TCP/IP
1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bąsic de l'arquitectura TCP/IP
3- Arquitectura Web

Documentació del protocol HTTP
1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Protocol HTTP


Prąctiques

Prąctica 1: Protocol HTTP
Prąctica 1 - Solucions
Prąctica 2a: Instal·lació, control i procediment de configuració d'Apache2. Estructura de directoris i fitxers d'Apache2
Prąctica 2b: Llocs virtuals (VirtualHosts)
Prąctica 3: Autenticació i encriptació amb HTTPS
Prąctica 4: Servidors i clients FTP

ExamenUF3: CORREU ELECTRŅNIC I MISSATGERIA INSTANTĄNIA

Documentació


Prąctiques
Prąctica 1: Instal·lació i configuració del servidor de correu Exim4 i dovecot sobre Debian
Prąctica 2: MDaemon Email Server sobre Windows Server 2012/2016
Prąctica 3: Instal·lació i configuració del servidor de missatgeria instantąnia Openfire. Client de missatgeria instantąnia Spark.

ExamenUF4: SERVEIS D'ĄUDIO I VIDEO

Documentació


Prąctiques
Prąctica 1: Raspberry Pi. Streaming de l'ąudio de la cąmera usb utilitzant vlc/cvlc 
Prąctica 2: Raspberry Pi. Streaming d'ąudio amb icecast, mpd i mpc
Prąctica 3: Streaming de video
Prąctica 4: Raspberry Pi. Captura a intervals. Streaming de video

Examen