2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

Pràctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures

Pràctica 2a) Configuració bàsica de interfícies de xarxa en Linux
Pràctica 2b) SAMBA:Configuració en grup de treball. Xarxa entre iguals heterogènia
Pràctica 2c) Accés des de Linux a recursos compartits via SMB
Pràctica 2d) SAMBA AD DC: SAMBA com a controlador de domini (DC) de tipus Active Directory (AD)
Pràctica 2e) Servei LDAP

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió