2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

Pràctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures

Pràctica 2a) Configuració bàsica de interfícies de xarxa en Linux

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió