2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avanēada de sistemes operatius


Prąctiques

Prąctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures

Prąctica 2a) Configuració bąsica de interfķcies de xarxa en Linux
Prąctica 2b) SAMBA:Configuració en grup de treball. Xarxa entre iguals heterogčnia
Prąctica 2c) Accés des de Linux a recursos compartits via SMB
Prąctica 2d) SAMBA AD DC: SAMBA com a controlador de domini (DC) de tipus Active Directory (AD)
Prąctica 2e) Servei LDAP
Prąctica 2f) Servei NFS
Prąctica 3) Servidor d'impressió CUPS (Common Unix Printing System)
Prąctica 3b) Accés a cua d'impressió en xarxa
Prąctica 4) Control de serveis durant l'arrancada del sistema

Exąmens
Examen de la UF1

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió


Prąctiques
Prąctica 1) Arxius de guió del bash de Linux (Part 1)
Prąctica 1) Solucions de la prąctica 1
Prąctica 2) Arxius de guió del bash de Linux (Part 2)
Prąctica 2) Solucions de la prąctica 2

Exąmens