2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Docu
mentació

Activitats i pràctiques
Activitat 1a) Estructura general d'un equip microinformàtic-I: CPU, RAM, Placa mare, chipset i FA
Activitat 1b) Estructura general d'un equip microinformàtic-II: Discs durs
Pràctica 2) Muntatge d'un PC (arquitectura x86_64)
Pràctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)
Grups per les pràctiques de Raspberry Pi 3

Exàmens


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Documentació

Activitats i pràctiques
Pràctica 3a) Clonació de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant l'eina dd i el programa Acronis True Image 2020

Exàmens
UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Documentació

Activitats i pràctiques

Exàmens