2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Docu
mentació

Activitats i prąctiques
Activitat 1a) Estructura general d'un equip microinformątic-I: CPU, RAM, Placa mare, chipset i FA
Activitat 1b) Estructura general d'un equip microinformątic-II: Discs durs
Respostes Activitat 1b
Prąctica 2) Muntatge d'un PC (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)
Grups per les prąctiques de Raspberry Pi 3

Exąmens


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Documentació

Activitats i prąctiques
Prąctica 3a) Clonació de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant l'eina dd i el programa Acronis True Image 2020
Prąctica 3b) Cloanació de dispositius en xarxa amb dd
Prąctica 3c) Clonació en local amb Clonezilla Live

Exąmens
UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Documentació

Activitats i prąctiques

Exąmens