2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Docu
mentació

Activitats i pràctiques
Activitat 1a: Estructura general d'un equip microinformàtic-I: CPU, RAM, Placa mare, chipset i FA
Activitat 1b: Estructura general d'un equip microinformàtic-II: Discs durs


Exàmens


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Documentació

Activitats i pràctiques

ExàmensUF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Documentació

Activitats i pràctiques

Exàmens