1.- Programa for01.py --> Ordre for treballant amb llistes o diccionaris
2.- Programa pot.py --> Treballant amb funcions. La funció retorna un valor
que s'utilitza dins del programa principal
3.- Programa tr.py --> Treballant amb funcions. El valor retornat per la funció no s'utilitza

Conceptes importants:
    a)
for amb llistes i diccionaris
    b) funcions