1.- Programa while03.c -->  Primer exemple del bucle while treballant amb carÓcters. Compara si un carÓcter es igual a l'indicat per l'usuari per continuar o no dins del bucle.

2.- Programa while04.c -->  Segon exemple del bucle while
treballant amb carÓcters. Compara si un carÓcter es NO igual a l'indicat per l'usuari per continuar o no dins del bucle.

3.- Programa dowhile00.c -->  Exemple del bucle do..while treballant amb carÓcters. Compara si un carÓcter es igual a l'indicat per l'usuari per continuar o no dins del bucle.

4.- Programa dowhile01.c -->  Exemple del bucle do..while treballant amb nombres enters per fer un compte enrere (que tambÚ podria ser un compte endavant).

5.- Programa dowhile02.c -->  Exemple del bucle do..while treballant amb carÓcters,nombres enters i bucles aniuats (un do..while dins d'un altre en aquest cas)

6.- Programa dowhile03.c -->  Un altre exemple del bucle do..while treballant amb carÓcters,nombres enters i bucles aniuats (un do..while dins d'un altre en aquest cas). Obliguem a l'usuari a escriure s o no per continuar.

7.- Programa mentida_veritat00.c -->  Treballant amb elsconceptes: 0 -->  MENTIDA/NO   i  Qualsevol nombre diferent a 0 --> VERITAT/S═  i una estructura de control if..else..

8.- Programa mentida_veritat01.c -->  Treballant amb elsconceptes: 0 -->  MENTIDA/NO   i  Qualsevol nombre diferent a 0 --> VERITAT/S═  i una estructura de control while.

Conceptes importants:
    a) Estructura de control del bucle while treballant amb carÓcters per comprovar si s'ha de continuar o no dins del bucle.
    b) Estructura de control del bucle do..while. Treballant amb carÓcters i nombres enters.
    c) Aniuament de bucles.
    d) Treballant amb elsconceptes: 0 -->  MENTIDA/NO   i  Qualsevol nombre diferent a 0 --> VERITAT/S═