1.- Programa if07.c --> Exercici més complexe treballant amb if..else fi..else.
Exercici: Una escola té un programa per decidir si els alumnes poden sortir de l'escola fora de l'horari de classes. Els criteris són els següents:
    a) Els alumnes majors d'edat tenen dret a sortir de l'escola. Si un alumne és major d'edat pot sortir sempre.
    b) Si l'alumne és menor de 18 i té 16 anys o més, pot sortir si té un permis en paper escrit pels pares.
    c) Si l'alumne és menor de 16 i té entre 12 o més anys,
pot sortir si té un permis en paper escrit pels pares i una confirmació telefònica.
    d)
Si l'alumne és menor de 12 no pot sortir de l'escola en cap cas.

2.- Programa switch00.c --> Exemple bàsic de l'estructura switch..case.

3.- Programa switch01.c --> Millora del programa anterior.

4- Programa for00.c --> Primer exemple bàsic del bucle for. Treballant des de 0 a un valor màxim.

Conceptes importants:
    a)
Més sobre l'estructura de control condicional o de selecció if..else if..else.

    b) Estructura de control condicional
(o de selecció) switch..case.
    c) Estructura de control iterativa (o de repetició) for.