1.- Programa if01.c --> if bsic amb una sola instrucci dins de l'if.
  
    
2.- Programa if02.c --> if bsic amb dues o ms intruccions dins de l'if. Treballant amb claudators.

3.- Programa if03.c --> Estructura if..else.

4-
Programa if04.c --> Estructura if..else if..else. Treballant amb l'operador lgic && (AND).

5- Programa if05.c --> Treballant amb els operadors lgics || (OR) i == (s igual a?).

6- Programa if06.c --> Treballant amb els operadors lgics || (OR) i != (no s igual a?).

Conceptes importants:
    a)
Estructura de control if

    b)
Estructura de control if..else
    c) Estructura de control if..else if..else
   
d) Operadors lgics:  &&    ||    ==    !=
    e)
{ }, <,<=,>,>=