1.- Programa string03.c
Dins d'aquest programa:
     a) Definim i inicialitzem una variable de tipus string

    

2.- Programa string04.c
Dins d'aquest programa:
     a) Solucionem el problema dels espais en blanc dins d'una cadena demanada per teclat


3.- Programa string05.c
Dins d'aquest programa:
     a) Utilització de la funció strcpy per assignar directament una cadena a una variable.

     b) Utilització per primera vegada de l'include string.h.
    
c) Utilització d'un define per indicar la longitud de la cadena.

Conceptes importants:
    a)
Inicialització de cadenes

    b) Cadenes amb espais en blanc i scanf
    c) strcpy
   
d) string.h
    e)
Utilització d'un define per dimensionar un string