snap!_03 --> Accedint a una posició d'una cadena de caràcters i mostrant-la per pantalla


snap!_04 --> Millora de l'anterior programa. Estalvi d'una variable (lletra)


snap!_05 --> Millora de l'anterior programa. Trobant la longitud del sttring.
Comprova que la posició demanada és vàlida perquè la cadena és com a mínim
tan llarga com valor escrit per l'usuari. Utilització de if..else


snap!_06 --> Millora del programa anterior. A més a més, comprova
que el valor de la posició no és més petit que 1.


snap!_07 --> Utilització d'un string fixe i constant.
Càlcul del NIF (Ajut: https://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_d%27identificaci%C3%B3_fiscal)


snap!_08 --> Millora del programa anterior. El programa va demanat nous números i mostra els resultats
fins que l'usuari demana finalitzar el programa. Inicialització de la variable continuar.


Conceptes estudiats:
1- Cadenes de caràcters
--> Exemple bàsics: snap!_03 a snap!_04
2- Caràcter emmagatzemat a una posició de la cadena de caràcters
--> Exemple bàsics: snap!_03 i snap!_04
3- Longitud d'una cadena de caràcters
--> Exemple: snap!_05 i snap!_06
4- Estructura de control if..else..(si....sino....)
--> Exemple: snap!_05 i snap!_06
5- Operador OR (o)
--> Exemple: snap!_06
6-  Concepte de variable=variable+1 --> Exemple: snap!_08
7- Inicialització de variable
--> Exemple: snap!_08
8- Repetir un bucle fins que l'usuari diu que no vol continuar
--> Exemple: snap!_08