scratch_01


snap!_01snap!_02

Conceptes estudiats:
1- variables
2- bucles
3 demanar dades per pantalla
4- assignar dades demanades per pantalla a una variable
5- mostrar dades i valors de variables per pantalla
6- temporitzador
7- comparacions
8- Executar programes